Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Information om personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig (medarbetare i egenskap av ombud, god man, barn/elev och vårdnadshavare i Nackas kommunala skolor och förskolor), så som för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress, enhetstillhörighet och förskola/skola. De personuppgifter som behandlas behöver vi för att kunna fatta beslut kring ditt ärende angående fritidsklubb (ansökan/uppsägning) för ditt barn inom Nackas kommunala skolor.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och samtycke. Dina personuppgifter kommer att sparas under behandlingen och tas bort när de inte längre behövs (vid inaktualitet) med hänsyn till ändamålet i registret/behandlingen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. För en fullständig genomgång av hur vi behandlar dina personuppgifter, läs gärna mer på Nacka kommuns hemsida.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Du når oss på 08-718 80 00 eller info@nacka.se om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera att rätten att bli glömd eller raderade gäller inte för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. Begäran gör du enklast genom att använda våra e-tjänster på nacka.se ”Begär registerutdrag” och ”Begär rättelse eller radering” eller besöka receptionen i Nacka Stadshus. Du når vårt dataskyddsombud på 08-718 80 00 eller dataskyddsombud@nacka.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten på 08-657 61 00 eller imy@imy.se.

Sidan uppdaterades: