Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

Lågstadiet är organiserat med utgångspunkt i förskoleklassens elevsammansättning där behöriga och professionella lärare planerar och leder undervisningen tillsammans. Lärarna laborerar med olika gruppindelningar för att eleverna ska lära känna varandra över hela årskursen. De elever som följt varandra sedan förskoleklass har utvecklat trygga relationer vilket ger en god grund för att skapa en dynamisk undervisning med utforskande arbetssätt i olika gruppkonstellationer. En fritidspedagog är knuten till varje klass och även lärarresurser tar plats i klassrummet vid behov.

TRYGGHET OCH TILLIT

Vi bygger trygghet i skolan genom att möjliggöra möten mellan elever, klasser och årskurser. Det handlar om att lära känna varandra. Lärarna samarbetar också med fritids kring samarbetsövningar. Samtalet som kraft i att skapa förståelse och visa respekt för varandras olikheter tar plats i Samskolans pedagogik. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 9.

SPRÅKUTVECKLING – LÄSA OCH SKRIVA – OMVÄRLDSORIENTERING

På lågstadiet utvecklas lärandet närmare olika ämnen med en undervisning som är omvärldsorienterad. Upptäckten av språkets uppbyggnad med bokstäver, meningar och berättelser lyser igenom lärandet när barnen lär sig att läsa och skriva. Det är glädjens dagar i skolan när eleverna erövrar språket och blir medvetna om kommunikationens källa. I vårt bibliotek finns möjlighet till lässtunder och att låna böcker.

DYNAMISK MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP

Vi öppnar dörrarna till matematikens språkvärld med redskap från metoder inom dynamisk matematik med koppling till Singapore och Japan. Vi söker förståelse för matematiska värden som går att avläsa i tingen som omger oss i vardagslivet. Eleverna får mäta, väga och jämföra olika geometriska figurer både i klassrummet, på utflykter i närområdet och i samverkan med slöjdämnet och teknik. Så kallade NTA-lådor används som möjliggör spännande experiment inom både naturvetenskap och teknik. Undervisningen syftar till att konkretisera och skapa förståelse för olika matematiska och naturvetenskapliga fenomen och uttryck.

SAMHÄLLSVETENSKAP OCH KULTUR I SKOLAN

Vi upptäcker samhällsvetenskapen med frågeställningar om livets villkor för människor i olika delar av världen. Vi lär känna vår tids globaliserade värld. Våra elever lär sig grunden om demokrati och människors lika värde. På Samskolan vill vi stimulera nyfikenhet och motivation att lära nytt genom att hela tiden ta tillvara på elevernas livserfarenheter, tankar och föreställningar i undervisningen.

Det upplevelsebaserade lärandet sträcker sig ut från skolan med många studiebesök på muséer, teatrar, konstutställningar och musikevenemang. Estetiska ämnen med musik och bild ger extra tid till kreativt arbete som flätas in i skolans övriga ämnen.

IT OCH MEDVETENHET OM KÄLLKRITIK

Den digitala kompetensen stärks med datoranvändning i klassuppsättning; tidigt börjar vi träna våra elever att vara källkritiska när de söker på internet och att ta eget ansvar för sitt handlande på nätet. Programmering finns också på schemat.

Sidan uppdaterades: