Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

SAMSKOLANS PEDAGOGIK

ATT LÄRA FÖR LIVET I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

- Lärarledd och variationsrik undervisning

På Saltsjöbadens Samskola bygger vi kunskaper för framtiden. Hos oss möter våra elever en lärarledd undervisning som syftar till att stärka, motivera och inspirera dem till att vilja lära sig att lära. Med tydligt mål och syfte för varje lektion skapas en struktur för lärandet direkt länkat till ämnesmål för respektive årskurs. I undervisningen leder läraren arbetet i klassrummet genom att stimulera och möjliggöra olika arbetssätt och redovisningsformer. En variationsrik undervisning är det som också forskningen visar utgör grunden för att skapa ett framgångsrikt lärande. Härigenom bygger vi kunskaper som håller för högre studier.
Läs mer om Samskolans pedagogiska modell här.

- Omvärldsorientering och kritiskt tänkande

Lärandet i klassrummet öppnar dörrar till omvärlden. Aktuella och historiska händelser vävs in i undervisningen genom studiebesök, kulturella upplevelser, internationella kontakter, gästföreläsare och faktasökning via internet. Det som lärs genom studier på lektion breddas och fördjupas genom möten med omvärlden. På Samskolan börjar vi tidigt att träna våra elever att tänka självständigt, granska källor kritiskt och hantera källor vid eget skrivande av texter. Vi utvecklar flera internationella utbyten med skolor i andra länder med syfte att stärka språkkunskaper och kunskap och insikt om livet i en globaliserad värld.

- Digital kompetens i undervisningen inkl. programmering

Datorn används som ett kreativt och lärande verktyg i undervisningen. En dator till varje elev bidrar till stärkt kommunikation så att ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte möjliggörs med andra skolor, kultur, arbetsliv, högskola och universitet. Med ett aktivt användande av digital teknik förbereder vi eleverna för livet i en föränderlig omvärld och visar vägen till påverkansmöjligheter av allas vår framtid. I undervisningen får eleverna lära sig att sovra och gallra bland information på nätet, använda ett källkritiskt arbetssätt och ta ansvar för sitt eget handlande på nätet.

I framförallt ämnena Matematik och Teknik kommer programmering att flätas in som ett pedagogiskt verktyg. I matematiken handlar det bland annat om att ge eleverna redskap för att träna sig i att lösa problem med hjälp av programmering och i tekniken att på egen hand pröva att använda programmering för att styra olika föremål och att förstå hur datorer styrs och är ihopkopplade inom olika nätverk.

- Ämnesövergripande teman och projekt

Lärare med undervisning i samma klasser samarbetar med varandra kring ämnesövergripande teman och projekt, om cirka två gemensamma projekt per termin. I fokus är helheten för lärandet med utgångspunkt i de olika ämnesmålen för respektive stadie. Valet av utforskande arbetssätt stimulerar kritiskt tänkande, nyfikenhet, förmåga att formulera frågor, kreativitet, självständighet, omvärldsorientering och ett entreprenöriellt förhållningssätt. Som exempel på ämnesövergripande projekt kan nämnas Samskolans årliga nobelpris i novellskrivande, naturvetenskap och hållbart samhällsbyggande, idrott och hälsa, entreprenörskap, internationella projekt, demokratiprojekt, kulturevenemang mm.

- Kollegialt samarbete kring planering och bedömning – en del av Samskolans forskningmodell

Ämneslagen utgör basen i analysarbete av nationella provresultat och ämnesbetyg, planering för uppföljning elevernas prestationer, vilket inbegriper framtagande av strategier med alternativa arbetssätt och redovisningsformer, för att stärka elevernas möjligheter att nå ännu bättre resultat. Lärarna planerar lektioner tillsammans, klargör i dialog med varandra syfte och mål med undervisningen, diskuterar val av stoff och material, besöker varandras lektioner, inspirerar och lär av varandra. Av stor vikt är att eleverna ges möjlighet att träna och utveckla sina förmågor och färdigheter flera gånger om för att nå en god kunskapsutveckling och goda studieresultat.
- Forskning

- Alla elever ska nå målen – samverkan med skolans Lärcentrum och Studieverkstad

Lärandet i olika ämnen går som en röd tråd från förskoleklass till årskurs 9. På Samskolan är lärare och pedagoger kunniga om barnets kognitiva utveckling. Det är förståelsen för hur lärandet ter sig i olika åldrar som ger ryggrad till pedagogik och lektionsplaneringar. Som stöd till lärare och elever finns skolans Lärcentrum där specialpedagoger och resurspedagoger är engagerade. I Studieverkstaden samarbetar också specialpedagoger med lärarna kring planering och genomförande av anpassningar i undervisningen med alternativa arbetssätt och redovisningsformer för elever som behöver. Här kan också elever bli coachade och få stöd för att nå ännu högre resultat.
- Elevhälsa

- Samarbete mellan undervisning och fritidsverksamhet

Lärare och pedagoger samarbetar för att bygga broar mellan undervisning och fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten för förskoleklass och årskurs 1-6 är integrerad i skolan. Våra fritidspedagoger skapar en meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling med koppling till lärandet i undervisningen. Fritidsverksamheten ger tid till social interaktion och bearbetning av kunskaper i ett annat forum än klassrummet.
- Fritidsverksamheten
- Förskoleklass

Vi arbetar aktivt för en trygg miljö och har tydliga trivselregler. Här kommer du att känna dig respekterad och uppskattad.

Sidan uppdaterades: