Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samskolans pedagogiska modell

Vår framgångsrika pedagogiska modell som bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund!

På Samskolan lyckas alla elever väldigt bra. Våra meritvärden i åk 9 är bland de högsta i Sverige. Före detta elever vittnar om hur mycket de lärt sig under sina år på Samskolan och hur väl förberedda de är på gymnasiet. Gymnasieskolor runt om oss återkopplar också om att våra elever har de kunskaper och håller den nivån som deras betyg visar. Vad är orsaken?

På Samskola har vi under många år utvecklat en Pedagogisk modell som bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund och som vi ser är framgångsrik.

Varierade arbetsmetoder

Genom ett variationsrikt arbets- och utvärderingssätt får alla elever möjlighet att nå goda resultat oavsett kön, etnicitet och social bakgrund och hur man lär sig bäst. Eleverna möter en lärarledd undervisning men med många olika inslag av metoder, där eleverna får träna på framtidsförmågor som att samarbeta, analysera, vara kreativa, projektleda, kommunicera, samt entreprenöriella förmågor. Genom varierade arbetsmetoder blir undervisningen inkluderande och eleven kan utgå från sina styrkor och på så sätt få möjlighet att lyckas.

Det finns många sätt att variera sin undervisning på och göra den inkluderande. Genom djupa diskussioner, sokratiska samtal, projektarbeten, visualisering med olika metoder, drama och med inlevelse och lek får eleverna möta ämnets innehåll. Undervisningen blir både intressant, lustfylld, stimulerande och utmanar även de elever som strävar mot de högsta betygen.

Elevers delaktighet i både skolans verksamhet och undervisning

Forskning visar att skolor med högre grad av elevmedverkan och delaktighet har högre betyg. På Samskolan lägger vi stor vikt i att låta eleverna både vara med i planeringen av skolans verksamhet i stort via t ex ett aktivt elevråd, men framför allt vara delaktiga i sin egen undervisning och inlärning. Lärarna inkluderar eleverna i planeringen av undervisningens metoder och utvärderingssätt och lyssnar in elevernas behov och intressen. På så sätt utgår undervisningen utifrån elevernas intressen och ger eleven möjlighet att ta makt över sitt eget lärande. På samskolan praktiserar vi sk elevledda utvecklingssamtal. Det innebär att det är eleven som håller i Utvecklingssamtalet och måste då sätta sig in i sin sociala och kunskapsmässiga utveckling. Forskning visar att det ökar elevens förståelse för sin egen inlärning. Lärarnas höga förväntningar skapar en positiv studiekultur och ömsesidig respekt mellan barn och vuxen. Eleverna vill lyckas och lärarna coacher eleverna att nå sina mål.

Tydlighet med Kunskapskrav och centrala innehåll

Vi liksom forskningen vet att formativ bedömning och tydliga krav och feedback är en viktig framgångsfaktor för elevers inlärning. Genom att tydliggöra för eleven vad hen ska kunna, hur hen ska utvärderas och vilka kvalitéer som krävs för de olika kunskapskraven så kan eleven påverka mer sin egen kunskapsutveckling. I början av ett arbetsområde tydliggör läraren mål och kunskapskrav i en LPP och under arbetets gång återkommer man till det och förtydligar målen med hjälp av modeller, stödstrukturer, elevexempel, mm. På infomentor kan eleven och vårdnadshavaren följa kunskapsutvecklingen. Det här skapar delaktighet för eleven i sin egen inlärning och gynnar elevens utveckling.

Goda relationer och Positivt klassrumsklimat

Samskolan genomsyras av en studiekultur som sitter i väggarna. Det är coolt att lyckas i skolan. Stämningen mellan elever och vuxna är mycket god och man har roligt tillsammans. Undervisningen genomsyras av ett positivt klassrumsklimat med engagerade elever och lärare som skapar förutsättningar för alla att lyckas.

Sidan uppdaterades: