Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn undantas från kravet att språket ska vara ett dagligt umgängesspråk och behöver således endast ha grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Beslut om en elevs rätt till modersmålsundervisning fattas av rektor vid den skola ditt barn är inskriven på.
Läs mer på https://www.skolverket.se/

Anmälan till och deltagande i modersmålsundervisningen gäller för hela grundskoletiden.

Ansökan om modersmålsundervisning

Om elev önskar avsluta sitt deltagande lämnas begäran om avslut till modersmålsenheten/skolan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Vid elevs byte av skola lämnas ny anmälan till modersmålsundervisning till mottagande skola.

Sidan uppdaterades: