Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om VA-taxan

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om VA-taxan. Hittar du inte svar på din fråga så är du välkommen att kontakta kundservice.
81

Vad är ett verksamhetsområde?


Svar:

Det finns tre olika verksamhetsområden: vatten, spillvatten och dagvatten. Dessa verksamhetsområden bedrivs inom fastställda geografiska områden. Fastigheter inom respektive område är skyldiga att betala anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgifter för de allmänna vatten- och avloppstjänsterna.

I Vattentjänstlagen regleras förhållandet mellan huvudmannen (Nacka kommun) och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet, det vill säga parternas skyldigheter och rättigheter mot varandra. I ABVA (PDF-dokument, 1,7 MB) regleras på vilket sätt den allmänna anläggningen får användas.

Fick du svar på din fråga?
33

Vad är "dagvatten gata"?


Svar:

"Dagvatten gata" betyder att det finns dagvattenledningar och rännstensbrunnar i verksamhetsområdet som ser till att vattnet leds bort från gatorna i området.

Fick du svar på din fråga?
27

Vad är "dagvatten fastighet"?


Svar:

"Dagvatten fastighet" är en del av kostnaden för att kommunen tar hand om din fastighets dagvatten och kan betyda två saker:

 1. Din fastighets dagvatten leds via dagvattenledningar från din tomt, och du har antingen stuprören och /eller dräneringen kopplade på ledningen.
 2. Din fastighets dagvatten leds till en allmän anläggning (till exempel en dagvattendamm för fördröjning och eventuell rening).
Fick du svar på din fråga?
23

Lägenhetsavgift - vad är det?


Svar:

Lägenhetsavgiften finns för att fasta avgifter ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare. Avgiften beror på antalet bostadsenheter i din fastighet, en normalvilla betalar en lägenhetsavgift.

För ett hyreshus med t ex 10 lägenheter betalar man 10 lägenhetsavgifter. För andra fastigheter, som exempelvis kontorslokaler, restauranger, mindre verkstäder och butiker beräknas varje påbörjad 150 m² lokalyta som en lägenhet.

Fick du svar på din fråga?
23

Vad gäller om dränerings- eller dagvatten sedan tidigare anslutits till spillvattnet?


Svar:

Förr anslöts en fastighets dränering till spillvattenledningen. Detta är dock förbjudet enligt dagens bestämmelser. Du ska ansluta dräneringen till dagvattenservisen även om det ibland innebär att du måste pumpa dräneringsvattnet.

Fastigheter som fortfarande har dränering ansluten till spillvattnet kan på sikt tvingas att koppla om sina anslutningar. Ingen som har dräneringen ansluten till spillvatten kan få sänkt dagvattentaxa. Du ska alltså betala full dagvattenavgift. OBS! Detta innebär inte att anslutningen är godkänd.
Dagvattenavgiften betalas också fullt ut om dagvatten avleds till spillvatten.

Fick du svar på din fråga?
22

Vad innebär avgifterna?


Svar:

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften ska täcka kommunens kostnader för utbyggnad av VA-nät. Den innehåller:

 • Servisavgift: Genomsnittskostnad för att anlägga en uppsättning servisledningar fram till förbindelsepunkten (FP).
 • Förbindelsepunktsavgift: Den nytta fastigheten har av att huvudmannen (kommunen) anordnar och upprätthåller en en eller flera förbindelsepunkter där fastigheten får tillgång till VA.
 • Tomtyteavgift: För utbyggnad av det lokala ledningsnätet.
 • Lägenhetsavgift: Nyttorelaterad avgiftsparameter, antalet lägenheter utgör ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA.

Brukningsavgift

Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna. De omfattar:

 • Fast avgift: Planering, abonnentregister, debitering mm.
 • Avgift per m3: Rörliga kostnader, det vill säga inköps- och distributionskostnader, reningskostnader samt kapital- och underhållskostnader.
 • Lägenhetsavgift: Kapital- och underhållskostnader samt i förekommande fall till kostnader för dagvattenhantering.
Fick du svar på din fråga?
16

Vad är en dagvattenavgift?


Svar:

En dagvattenavgift ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om, det vill säga avleda och eventuellt rena, regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från fastighet och gata (gator, vägar, allmänna platser).

I tidigare taxa var inte denna kostnad separerad från spillvattenkostnaden. Vattentjänstlagen kräver att en kommun ska dela upp sina kostnader för vatten, spillvatten och dagvatten. Du som fastighetsägare ska endast betala för de VA-tjänster som din fastighet har nytta av.

Dagvattenavgiften består av två delar: Dagvatten fastighet och Dagvatten gata.

Dagvatten fastighet betalas av alla inom ett verksamhetsområde där dagvattnet tas omhand från fastigheten.

Dagvatten gata betalas av alla inom ett verksamhetsområde med dagvattenhantering. Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och fastighetsägarna för lokalgator.

Fick du svar på din fråga?
14

Vilka geografiska områden ingår i Nackas verksamhetsområde dagvatten?


Svar:

Här hittar du en karta med Nackas olika geografiska områden för dagvatten.

Fick du svar på din fråga?
9

Vad är skillnaden mellan brukningstaxa och anläggningsavgift?


Svar:

Brukningstaxan består av en fast avgift som du betalar som ansluten till det kommunala vatten- och avloppsystemet samt en rörlig avgift som baseras på förbrukningen.

Anläggningsavgift är en engångsavgift som tas ut för att ansluta en ny fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Fick du svar på din fråga?
7

Vissa delar av kommunen ingår inte i verksamhetsområde dagvatten. Varför?


Svar:

På dessa platser finns inte dagvattenledningar utan enbart ledningar för att avvattna gatan (dränering och/eller dike). Dessa områden kommer vi att utreda under kommande åren. Vi kommer därför att successivt utvidga verksamhetsområde dagvatten när så behövs.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: