Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Anmälan till höstens Naturstädning öppnar 20 september

Nu är det snart dags att anmäla sig till höstens Naturstädning. Var med och hjälp till att städa vår gemensamma natur, samtidigt som ni tjänar pengar till klass- eller lagkassan. Den 20 september öppnar anmälan.

Nominera din favoritpedagog!

Har du en favoritpedagog eller lärteam på en förskola eller skola i Nacka som du tycker ska uppmärksammas och få utmärkelsen LÄRA 2022? Under hela september har du chansen att lämna in din nominering.

Elever och föräldrar ger både ris och ros i årets enkät

Årets enkät till elever och vårdnadshavare visar att föräldrar med barn i förskolan i likhet med tidigare år är mycket nöjda med verksamheten. Eleverna i grundskolan är nöjda med sina lärare och de känner sig trygga och trivs i skolan. Svaren från de äldre eleverna är dock inte så positiva på frågan om skolarbetet är roligt och skapar nyfikenhet och lust att lära mer.

Färsk statistik om andel utbildad personal i förskola och fritidshem

Nackas förskolor har 30 procent legitimerade förskollärare vilket är ungefär samma nivå som tidigare år och på samma nivå som genomsnittet i Stockholms län. Fritidshemmen har 45 procent lärare med behörighet för undervisning i fritidshem.

Förstärkt språkstöd i skolan från hösten 2022

Utbildningsnämnden har som en del av politikerinitiativet Framgång Fisksätra beslutat att införa nyanländresurs i förskoleklass samt att utöka av strukturtillägget. En översyn pågår gällande modellen för strukturtillägget som kan leda till förslag som kan införas från och med år 2023.

Tryggheten i skolan – vad tycker eleverna och vad gör skolorna?

Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämnden gjort sammanställning gällande skolors trygghetsarbete. Enheten har sammanställt resultat från studier och uppföljningar framför allt gällande tryggheten för eleverna i grundskolan och skolornas trygghetsarbete, men även om skolornas drogförebyggande arbete.

Nacka behöver 8 600 nya platser inom förskola och skola till år 2040

Den senaste behovsprognosen sträcker sig fram till 2040 och visar att Nacka totalt sett behöver 3400 nya platser i förskola och 5200 i grundskolan. Behovet av gymnasieplatser är tillgodosett eftersom flera aktörer etablerat nya enheter i kommunen.

God tillgång till legitimerade och behöriga lärare

Utbildningsenheten har just redovisat den senaste statistiken över andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka. Den sammantagna bilden tyder över lag på att kommunen är konkurrenskraftig i att attrahera lärare med rätt utbildning för undervisningen.

Mer än 9 av 10 fick sitt förstahandsval i skolvalet 2022

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2022 fick 94 procent placering på den skola de valt i första hand. Det gäller de så kallade måsteväljarna i alla årskurser. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent jämfört med förra året.

Utformningen av likvärdighetsresursen har utretts

Utbildningsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och utbildningsnämndens ordförande sett över kommunens modell för likvärdighetsresurs till förskoleklass och grundskolor. Läs förslagen till förändring här.

Vad tycker Nackas gymnasieelever om sin undervisning?

Högst andel av eleverna kan instämma i att de är trygga följt av omdömen om lärarna, skolan och gymnasieprogrammet. Lägst andel elever kan instämma i påståenden om möjlighet till inflytande och upplevelsen av motivation. Nackas resultat följer ungefär samma mönster som för genomsnittet av Stockholms läns elever.

Sista chansen att vara med på årets naturstädning

Vårens naturstädning har lockat många att anmäla sig, men det finns några områden kvar att boka. I dag öppnar anmälan för de sista områdena i Boo och Saltsjöbaden.

Nöjda huvudmän inom förskola och skola

Utbildningsenheten har för femte året i rad genomfört en enkätundersökning bland huvudmän som bedriver förskola eller skola i Nacka. Enkätresultatet visar att huvudmännen liksom tidigare år är nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka.

Resultatdialog kring elever med stora behov av särskilt stöd

Utbildningsenheten har genom resultatdialoger med grundskolornas rektorer följt upp elever i särskild undervisningsgrupp och elever med beslut om att gå om ett läsår. Elevernas måluppfyllelse i lågstadiet följdes också upp vid dessa resultatdialoger.

Särskilt begåvade elever

Utbildningsenheten har med anledning av ett politikerinitiativ och ett medborgarförslag uppmärksammat skolsituationen för särskilt begåvade elever. En studie har genomförts där en forskare har undersökt hur elever i Nacka som är särskilt begåvade ser på sin skolgång. Ämnet har också tagits upp med rektorer i utbildningsenhetens resultatdialoger och i en enkätundersökning.

Visar 15 av 186 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: