Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Enligt dagens skollag (2010:800) fattar rektor beslut om ledighet längre än tio dagar. Elever kan få ledighet för kortare enskilda angelägenheter. För längre ledigheter krävs synnerliga skäl, dvs. väldigt starka skäl. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund för beslutet är

 • frånvarons längd,
 • elevens studiesituation,
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven

Från skolans sida tycker vi att det är av stor vikt att elevernas extra ledigheter kan begränsas. Vi vet också att det kan finnas tillfällen då det är viktigt både för eleven och för familjen att få vara ledig från skolan. Ledighet innebär missad undervisning, vilket kan få konsekvenser för såväl lärande som betyg. Det är föräldrarna som tar ansvar för att barnen följer ordinarie planering under sin ledighet. Därför har vi följande policy

 • Alla ledighetsansökningar skall ske skriftligt på blankett ”Ledighetsansökan” (se "Blanketter" under fliken "Vårdnadshavare på hemsidan)) och lämnas till mentor/klassklasslärare.
 • Mentor/klasslärare kan bevilja 1-3 dagar per läsår.
 • Mentor/klasslärare kan även avslå ansökan.
 • Ansökan om längre ledighet är 3 dagar skall lämnas till mentor/klasslärare som kan tillstyrka eller avslå, för att slutgiltigt beviljas eller avslås av rektor.
 • Längre ledighet än 5 dagar beviljas endas i undantagsfall och om det finns synnerliga skäl, ej semesterresa.
 • När det är nationella prov beviljas ingen ledighet.

Sidan uppdaterades: