Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Åtgärdsprogram

Skollagen (kapitel 3, § 8-9)

”8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas.

Barn och ungdomar är olika. De behöver olika tid för lärande och utveckling. Orsakerna till en elevs svårigheter varierar och är ofta komplexa. Oavsett orsakerna har skolan ansvar för att alla barn och ungdomar ges goda förutsättningar för lärande och utveckling.

Vem ska ha ett åtgärdsprogram?

Åtgärdsprogram utarbetas då en elev har svårigheter att t.ex. nå målen i flera ämnen eller har mer omfattande inlärningssvårigheter. Det gäller såväl elever med svårigheter i lärandesituationen som vid andra typer av skolsvårigheter.

Vem gör åtgärdsprogrammet?

Rektor har delegerat beslutanderätten att upprätta åtgärdsprogram till biträdande rektor och specialpedagog ansvarar för upprättandet.

Vårdnadshavare och elev skall ges möjlighet att delta i upprättandet av åtgärdsprogram.

Utgångspunkter vid upprättande av åtgärdsprogram

Syftet med åtgärdsprogram är att påverka de förutsättningar under vilka eleven arbetar. Det ska vara ett pedagogiskt arbetsredskap för att förbättra elevens inlärningssituation och stödja planering och utvärdering av särskilda stödåtgärder.

Ett åtgärdsprogram skall alltid föregås av en pedagogisk rapport från varje lärare följt av en pedagogisk utredning som specialpedagog gör. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska vara både kortsiktiga och långsiktiga samt relatera till målen i läro- och kursplaner.

Det skall anges vilka elevens behov är och hur behoven skall tillgodoses. Det är viktigt att syftet med åtgärderna konkretiseras så att åtgärdsprogrammet kan följas upp och utvärderas. Klassläraren/mentorn har tillsammans med specialpedagogen ansvar för att denna uppföljning sker.

Sidan uppdaterades: