Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vision och Mål

Att lära sig att lära inför en föränderlig framtid

På Saltsjöbadens Samskola vill vi optimera våra elevers möjligheter att lära sig att lära inför en föränderlig framtid. Vi vill stimulera lust och nyfikenhet att lära sig nytt, våga möta det främmande och utmana sitt eget tänkande och egna föreställningar. Detta utgör den röda tråden i lärandet från förskoleklass upp till årskurs nio.

Med undervisningens innehåll vill vi bygga kunskaper från grunden hos våra elever och det betyder att i lärandet alltid söka utgångspunkt i elevernas livserfarenheter. På Samskolan får våra elever träna sig i studieteknik redan från förskoleklass med målsättning att få en ökad förståelse för sitt eget sätt att lära. Vi vill att våra elever med de kunskaper och erfarenheter de förvärvar under sin skoltid ska bära med sig redskap att lära i ett livslångt lärande.

Med utveckling av Samskolan till en forskande skola vill vi lära oss att förstå mer om hur undervisningen inverkar och formar lärandet hos våra elever. Våra lärare planerar lektioner tillsammans och besöker också varandras klassrum för att lära av och genom varandra om hur och vad som i undervisningen ger och skapar motivation och förståelse för olika fenomen och kunskapsområden. På Samskolan får våra elever djupa ämneskunskaper som håller för studier på högre nivå.

Det är resultaten hos våra elever som vi vill analysera och ställa i relation till undervisningens innehåll och utformning för att sedan gå vidare och ta fram förändringsstrategier med sikte på att stärka lärandet och resultaten ytterligare. Vi vill se våra elever lyckas med sina studier och att de för all tid bär med sig barnets nyfikenhet och passion i sökandet efter ny kunskap i framtiden.

Personliga möten i en stimulerande skolmiljö med anrik historia

På Samskolan arbetar professionella och behöriga lärare och pedagoger. Det är det kollegiala lärandet som leder skolutvecklingen framåt. Vi lär av varandra och utgör varandras spegelbild. Det är därför så viktigt att hela tiden påminna oss om det egna ansvaret att visa hänsyn och bemöta varandra med respekt. Det är mångfalden och olikheter mellan oss människor som skapar den dynamik som behövs för ett spännande lärande i en skola som vill lämna avtryck långt in i framtiden. På Samskolan blir alla sedda och vi strävar på alla vis att skapa personliga möten. Hos oss är alla välkomna!

Elevklimatet är lugnt och tryggt bland på skolan. Elever är engagerade i elevråd och driver frågor om studier, skolmiljö och elevaktiviteter på klassråd varje vecka. På skolan finns ett trygghetsråd som arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar.

Att få vistas i den fantastiska miljö som Samskolan erbjuder där historiens vingslag känns i hela huset stimulerar och ger energi till skolarbetet. Vi har skapat mötesplatser i skolhuset som ger spänning mellan det gamla och nya. Med ett nyinrättat bibliotek i gamla huset möjliggörs möten med författare och platser att studera i lugn och ro. Klassrummen med högt i tak, burspråk och höga stora välvande fönster ramas in med mattor och ljuddämpande färgglada tavlor. På Samskolan ger skoltiden minnen för livet där skolmiljön och den vackra naturen utanför med alla faciliteter i idrottsvägar man kan tänka sig berikar och möjliggör en intressant och lärorik utbildning.

VISION OCH MÅL

Samskolan - framtidens skola, idag!
Kunskaper och kompetenser för livet i en föränderlig värld.

- Elever möts av legitimerade lärare som erbjuder stimulerande och vetenskapligt beprövade arbetsmetoder i syfte att motivera och ge sammanhang.

- På skolan erbjuds pedagogiska profiler med syfte att fördjupa lärandet inom kunskapsområden inom naturvetenskap, matematik, teknik, programmering, idrott, musik, språk.

- En innehållsrik lärarledd undervisning kombineras med utforskande och kreativa arbetssätt i välutrustade och anpassade ämnessalar, laborationssalar där närheten till naturen erbjuder en omväxlande undervisningsmiljö. Engagerade och kompetenta pedagoger arbetar för att varje elev ska få en god självkänsla, känna trygghet och nå sina mål.

- Skolan erbjuder extra studietid till alla elever varje vecka i form av studieverkstad, där de handleds av behöriga ämneslärare. Genom skolans resursteam kan elever få hjälp av utbildade specialpedagoger. Fritidsverksamheten för förskoleklass och årskurs 1-6 är integrerad i skolan.

- Våra pedagoger samverkar om elevernas lärande, erbjuder en meningsfull fritid och är ett stöd i deras utveckling. Våra elevers tankar, intressen och åsikter tas till vara i verksamheten. Genom samarbete skapas en ansvarsfull, kreativ och omtänksam miljö där vi hjälper varandra att växa och utvecklas.

MÅL

 • I undervisningen utmanar, inspirerar och anpassar lärarna undervisningen med målsättning att varje elev ska nå målen och utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar med sikte på så goda studieresultat som möjligt.
 • Ett stärkt inflytande för både elever och vårdnadshavare där vi genom skolans digitala verktyg möjliggör god insyn i och inflytande över skolans verksamhet och utveckling.
 • Trygg arbetsmiljö som präglas av glädje, trygghet och stimulans och som bidrar till god hälsa.

VÅRA VÄRDERINGAR

 • Ansvar

På Samskolan håller vi vad vi lovar. Vi tar ansvar för varandra och vår gemensamma arbetsmiljö. Alla känner sig trygga.

 • Omtanke

På Samskolan visar vi omtanke. Vi bemöter varandra på ett trevligt sätt och hjälper varandra att växa och utvecklas. Alla blir sedda.

 • Kreativitet

På Samskolan har vi positiva förväntningar. Vi skapar en kreativ miljö genom att utmana, inspirera och variera. Vi vågar pröva nya vägar.

PROCESSER INOM PEDAGOGIKEN

Vi har arbetat fram ett antal processer där vi tydligt beskriver hur vi gör för att varje elev ska få bästa förutsättningar att nå målen. Som bilagor finns samtliga processer men följande processer är de som är mest aktuella för dig som elev och förälder:

 • Undervisningsprocessen

Att planera, genomföra och följa upp undervisningen så att varje elev får bästa förutsättningar att nå målen Fritidsprocessen Att utifrån våra elevers behov och intressen skapa och genomföra fritidsaktiviteter så att varje elev får bästa förutsättningar att nå målen

 • Mentorsprocessen

Att coacha eleven i dess skolarbete och sociala utveckling samt att samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling

 • Elevhälsoprocessen

Att arbeta främjande och förebyggande så att vi tidigt upptäcker stödbehov och sätter in rätt åtgärder, på rätt sätt, i rätt tid så att varje elev får bästa förutsättningar att nå målen

NACKA KOMMUNS MÅLBILD

Nacka kommun har höga ambitioner med utbildningen i Nacka. Världens bästa förskolor och skolor ska finnas här. Den utbildningspolitiska strategin betonar kunskap, arbetsro och valfrihet. Alla har rätt till stimulerande lärande, inflytande och trygg arbetsmiljö. Läroplanen anger de nationella målen för skolan. Läroplanen fastställs av regeringen. I Nacka har politikerna beslutat om en utbildningspolitisk strategi. Strategin visar mål och viktiga riktlinjer för den utbildning som genomförs i Nacka.

Sidan uppdaterades: