Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fritidsverksamheten

Skola och fritidshem är lokalintegrerade vilket innebär att barnens klassrum, med tillhörande grupprum, också är deras fritidshemslokaler. Det innebär att våra fritidspedagoger samverkar med skolans pedagoger om barnens lärande och erbjuder en meningsfull fritid och stöd i barnens utveckling under hela skoldagen.

Vi har tillgång till olika lokaler för idrott och rörelse. I närområdet finns en underbar skärgårdsnatur med goda möjligheter till idrott och friluftsliv. Skolan ligger i direkt anslutning till både idrottssalar, ishall och fotbollsplan. Det finns även skog, sjöar, lekparker och bibliotek inom gångavstånd.


MÅNGA AKTIVITETER PÅ FRITIDS

Varje vecka erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter i vår fritidsverksamhet. Undervisningen i Samskolans fritidshem utgår från den värdegrund och det uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer som framgår i läroplanens kapitel 1 & 2 samt kapitel 4 som förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll. Det innebär att alla aktiviteter som hålls i Samskolans fritidshem planeras av fritidspedagogerna och utgår från läroplanens mål och centrala innehåll.

Vi försöker erbjuda såväl lugnare aktiviteter så som spa, yoga, massage och mindfullness som mer aktiva aktiviteter så som idrott, rörelse och utelek. Detta för att eleverna ska få möjlighet till ett brett utbud utifrån såväl intresse som dagsform. Varje dag efter skoldagens slut går fritidspedagogerna igenom vilka aktiviteter som finns att välja på och varje elev får sedan gör ett aktivt val gällande vilken aktivitet de önskar delta i just idag.

ELEVINFLYTANDE PÅ FRITIDS

Fritidspedagogerna på Samskolan ser elevinflytande som en självklar del i lärandet. Att eleverna själva får vara med och påverka genom att komma med förslag och idéer på både lekar och aktiviteter hoppas vi kan bidra till lustfyllda och varierande aktiviteter så att så många som möjligt vill vara med och delta. Genom att själva få ha inflytande över sin utbildning i fritidshemmet får eleverna lära sig hur ett demokratiskt förhållningssätt fungerar. De får även kunskaper om att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Vi brukar därför låta våra elever vara med i alltifrån planering till genomförande och utvärdering av våra aktiviteter. De elever som själva vill ges möjlighet att både planera upp och genomföra en eller flera aktiviteter tillsammans med en pedagog under terminen. Genom detta erbjuds eleverna att påverka innehållet i verksamheten och stimuleras att själva ta initiativ och träna sig på att leda aktiviteter.

RASTVERKSAMHET OCH KOMMUNIKATION MED VÅRDNADSHAVARE

Förutom ett stort erbjudande av aktiviteter på eftermiddagarna erbjuder Samskolans fritidspedagoger mer organiserade och styrda aktiviteter även under rasterna för åk F-3. Spontana och lärarledda rastaktiviteter har förekommit även tidigare men nu under mer organiserade former och där vi nu presenterar ”dagens rastaktivitet” på fritidstavlan nere hos löparen. Det finns alltid en pedagog med som ansvarar för aktiviteten, uppmuntrar och förklarar för eleverna och det är alltid frivilligt om man vill delta eller inte.

Vårt syfte och mål med rastaktiviteterna är att de ska bidra till att eleverna skapar nya kompisrelationer, att motverka mobbing och andra kränkande behandlingar, att skapa fler möjligheter för eleverna att delta i rörelseaktiviteter, att förbättra den fysiska och psykiska utemiljön samt att eleverna får ett ökat inflytande. Vår ambition är att pedagogledda rastaktiviteter ska bidra till färre konflikter, skapa större samhörighet på skolan samt ger ny inspiration till vad eleverna kan hitta på under rasterna.

Kommunikation med vårdnadshavare görs via InfoMentor och i månadsbrev, samt på informationstavlan nere på fritids där veckans och dagens aktiviteter anslås.

KLUBBEN

För elever i årskurs 4-6 erbjuds aktiviteter i Klubben efter skoldagens slut fram till 17:00. Vid behov anordnas fritidsverksamhet också mellan 17-18.

Sidan uppdaterades: