Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN

Undervisningen på högstadiet organiseras runt cirka fem klasser om cirka 28 elever i vardera klass med undervisande behöriga lärare inom samtliga ämnesvetenskapliga discipliner.

TRYGGHET OCH TILLIT

Den trygghet som våra elever bär med sig av att känna varandra, lärare och pedagoger och hela skolan skapar en god grund för lärande. Våra trivselregler är förankrade, det är studiero och mobilfritt på lektioner. Samtalet som kraft i att skapa förståelse och visa respekt för varandras olikheter tar plats i Samskolans pedagogik. Att coacha våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 9.

LÄRARLEDD OCH SAMARBETSINRIKTAD UNDERVISNING

Undervisningen är som på tidigare stadier lärarledd med en tydlig struktur för lektionernas uppbyggnad också med tid till interaktion mellan eleverna och reflektion över det som lärs. I skolan får eleverna träna sig att samspela och kommunicera med varandra och ut mot omvärlden. Ett samarbetsinriktat lärande vävs in i undervisningen. Eleverna får träna sig att formulera sina tankar, idéer och frågor inom olika ämnesområden och använda olika analysmodeller med syfte att självständigt söka svar och dra slutsatser. Det är grunden i ett vetenskapligt arbetssätt som grundläggs.

SPRÅKUTVECKLING OCH IT I ALLA ÄMNEN

Med studier på högstadiet ökar kraven på elevers språkliga förmåga. De ska både kunna läsa och skriva mer avancerade texter såsom sakprosatexter med både referat och eget resonemang. De ska utveckla förmåga och färdighet att granska källor, läsa kritiskt och skriva vetenskapligt. Undervisningen i svenska vävs därför in i alla ämnen så de får träna skrivförmåga, läsförståelse och kritiskt förhållningssätt med målsättning att höja alla våra elevers studieresultat. Det blir också mer tid i språkundervisningen i moderna språk och engelska. I skolans nyöppnade bibliotek kan eleverna finna läsro och låna böcker.

Den digitala kompetensen stärks med egen dator med undervisning om både källkritik vid faktasökning på internet och ansvaret för det egna agerandet ute på nätet.

NATURVETENSKAP, SLÖJD OCH HEMKUNSKAP

Samskolan har mycket välutrustade ämnessalar i både trä- och textilslöjd, idrott, hemkunskap och naturvetenskap med möjlighet att träna laborativt arbetssätt och förvärva djupa kunskaper inom kemi, fysik, biologi och teknik som håller för högre studier på gymnasiet. Vi samarbetar med Vetenskapens hus och flera universitet. Forskare bjuds in att föreläsa om spännande forskningsrön i tiden.

UNIKA IDROTTSMÖJLIGHETER

Närheten till naturen, idrottshallar, tennishall och ishall berikar undervisningen i idrott på hela skolan. Våra elever får mycket friluftsliv under sin skoltid och förvärvar insikter om hälsa och betydelsen av att röra på sin kropp.

SAMTIDSFRÅGOR OCH DEMOKRATI

Vår tids samhällsutveckling med förväntningar på ett aktivt medborgarskap färgar av sig i målbild för grundskolan. Demokratifrågor och mer komplexa samhällsfrågor i vår tid av globalisering analyseras inom de samhällsorienterade ämnena. Ämnesövergripande projekt driver lärandet framåt och skapar lust och motivation till att söka ny kunskap. Det är glädjen och lusten att lära sig nya saker som utgör motorn i undervisningen. Att lära sig att lära för livet i en föränderlig framtid.

BILDNING OCH ENTREPRENÖRSKAP FÖR FRAMTIDEN

Utbildningen på högstadiet ger kunskaper och stärker förmågor med kommunikation, både muntligt och skriftligt, samarbetsförmåga, ansvarstagande, initiativrikedom, entreprenörskap, empati och inte minst analysförmåga. Skolämnenas bredd vidgar perspektivet på människors livsvillkor i olika delar av världen. På Samskolan får eleverna den grund som de behöver för att klara av mer avancerade studier på gymnasiet. Ett entreprenöriellt förhållningssätt genomsyrar all undervisning på Samskolan. Här bygger vi entreprenörskap för framtiden.

INRIKTNINGAR – TID TILL FÖRDJUPNING

Inför studierna i årskurs sju får eleverna välja inriktning. Det finns tre inriktningar att välja:
Samskolans Engelska klasser, Samskolan Idrott och Samskolan Musik. Läs mer här om våra inriktningar här.

Sidan uppdaterades: