Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Enkätundersökningar

Enkätundersökningar är en viktig del av utbildningsnämndens kvalitetsuppföljning och genomförs som en del av VÅGA VISA, ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fyra kommuner i Stockholmsområdet: Nacka, Sollentuna och Upplands Väsby. Syftet med samarbetet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola.

Som en del i utbildningsnämndens kvalitetssystem ingår att genomföra och analysera enkätundersökningar till elever och föräldrar. Enkätfrågorna utgår från de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanerna och ett flertal av nämndens resultatindikatorer mäts därför utifrån enkätsvaren. Resultaten är också användbara som stöd i förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Enkätundersökningarna omfattar

  • förskola,
  • pedagogisk omsorg,
  • förskoleklass,
  • grundskolans årskurs 3, 6 och 8,
  • grundsärskola och gymnasiesärskola samt
  • fritidshem.

Enkäterna genomförs årligen och består av ett antal påståenden om verksamheten som elever och/eller föräldrar får bedöma om de instämmer i eller inte utifrån en fyrgradig skala.

Gymnasieskolan

Enkäten till gymnasieeleverna i årskurs 2 är en del av samverkansavtalet om en gemensam gymnasieregion i Stockholms län och genomförs av Storsthlm. Gymnasieenkäten har en femgradig skala där tre ska tolkas som neutralt.

Här kan du ta del av enkätresultaten:

Enkäten redovisas varje år för utbildningsnämnden. Klicka här för att läsa tjänsteskrivelsen om enkäten för 2022.

Sidan uppdaterades: