Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Utvärdering som utvecklar!

Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fyra kommuner i Stockholmsområdet: Nacka, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd. Syftet med samarbetet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola.

Samarbetet startade 1998 med observationer i grundskolan. Från och med år 2006 har samarbetet namnet Våga Visa. Metoderna omfattar idag observationer från förskola till gymnasieskola, gemensam elev- och föräldraenkät samt självvärdering genomförd av verksamhetens ledning. Pedagoger och skolledare observerar en skola eller förskola i en annan kommun än den där de arbetar.

Våga Visa:

  • Baseras på läroplanerna för förskola och skola
  • Utgår från ett barn- och elevperspektiv
  • Stödjer det systematiska kvalitetsarbetet
  • Jämför kommunernas förskolor och skolor
  • Sprider goda exempel och bidrar till lärande och utveckling

Vad krävs för att bli observatör?

Varför bli observatör?

Att vara observatör är ett roligt och utvecklande uppdrag och många observatörer säger att det är den bästa kompetensutveckling man kan få. Intrycken från observationsbesöken och det kollegiala utbytet bidrar till din personliga utveckling och dessutom kan erfarenheterna spridas vidare till kollegorna på din egen förskola eller skola.

Vem kan bli observatör?

Du behöver vara behörig och legitimerad i din profession. Att ha ledarerfarenhet är meriterande, men inget krav. Du bör vara en erfaren och
skicklig pedagog med aktuell erfarenhet av den skolform du ska observera. Du bör även vara intresserad av verksamhetsutveckling och vara väl insatt i gällande styrdokument. Som person behöver du ha förmåga att se samband och dra slutsatser och mod att uttrycka det du ser. Du bör också ha en god förmåga att uttrycka dig i skrift.

Observation är ett lagarbete

Vanligtvis observerar du verksamheten i en annan kommun än den du själv arbetar i. Efter observationen skriver ni tillsammans en rapport med stöd av en särskild mall. Observatörerna deltar också i överlämningsmötet där observationsrapportens resultat diskuteras med ledningen för förskolan/skolan och tjänstemän från kommunen.

Ekonomisk ersättning

När du är ute på observation och när du deltar i utbildningsdagar får din förskola/skola ersättning för din lön. Ni ordnar själva vikarie eller hittar andra lösningar så att du kan ägna dig åt uppdraget på heltid. Under observationen får du en extra ersättning utöver din lön. Ersättningen är för närvarande 400 kronor per dag plus ersättning för resekostnader.

Det låter intressant! Hur ansöker jag?

Skicka en ansökan med CV till samordnaren i din kommun, där du berättar om dig själv och beskriver varför du vill bli observatör. Eftersom rapportskrivning är en viktig del av uppdraget vill vi att du skickar med exempel på något du skrivit, till exempel en rapport, en plan, ett föräldrabrev. Vi tar också referenser från din närmaste chef.

Vill du veta mer innan du ansöker?

Kontakta gärna samordnaren i din kommun. Samordnarens namn och e-postadress hittar du i blocket med kontaktuppgifter.

Årsrapport

Årsrapporten beskriver arbetet läsåret 2019-2020. Rapporten har skrivits gemensamt av de fyra kommunernas samordnare för Våga Visa.

Årsrapporten ger en samlad bild av metoder och resultat i Våga Visa, det vill säga kundundersökning och observationer. Rapporten visar verksamheten i siffror och viktiga händelser i samarbetet.

Målgrupp för årsrapporten är politiker i kommunernas utbildningsnämnder, styrgrupp och andra tjänstemän och andra kommuner som vill veta mer om metoden. Även observatörer har
intresse av rapporten liksom skolledare och chefer i verksamheten.

Länk till den senaste årsrapporten (PDF-dokument, 247 kB)

Kontaktuppgifter

Samordnare

Nacka Åsa Arnell asa.arnell@nacka.se
Danderyd Kristofer Fagerström kristofer.fagerstrom@danderyd.se
Sollentuna Johan Hesselgren johan.hesselgren@sollentuna.se
Upplands-Väsby Björn Axén bjorn.axen@upplandsvasby.se

Styrgrupp

Nacka Susanne Nord susanne.nord@nacka.se
Danderyd Kent Henningson kent.henningson@danderyd.se
Sollentuna Linda Ekstrand linda.ekstrand@sollentuna.se
Upplands-väsby Astrid Täfvander astrid.tafvander@upplandsvasby.se

Goda exempel

Vad menas med begreppet "gott exempel"?

Vid observationerna bedömes de olika målområdena på en skala från 1–4. Bedömningen 1,0 betyder att det finns stora kvalitetsbrister och bedömningen 4,0 betyder att verksamheten har en mycket god kvalitet.

För att uppfylla kraven för gott exempel inom Våga Visa ska en verksamhet ha minst 3,5 i bedömning inom ett område samt bedömningen 3,0 i övriga områden.

Nedan har vi samlat några goda exempel:

Förskola

Grundskola

Information inför observation

Hur genomförs observationen?

Observationerna genomförs av erfarna pedagoger och skolledare, som har fått särskild utbildning för uppdraget som observatör. Observatörerna bildar lag som besöker en förskola eller skola i en annan kommun under några dagar, uppemot en vecka.

Observatörerna gör observationer i verksamheten och genomför också under tiden på förskolan eller skolan intervjuer med elever, personal och skolledning samt samtal med barn. Observatörerna tar också del av dokument. Observatörerna skapar sig en bild av verksamheten som helhet och försöker täcka in olika delar, men de bedömer inte enskilda pedagoger. Titta gärna igenom observatörernas handbok som beskriver hur observationen går till, och vilka områden som studeras. Handboken hittar du i blocket "Styrdokument"

Observationerna har ett barn- och elevperspektiv och utgår från läroplanerna. Oftast omfattar observationen samtliga målområden, men kan ibland inriktas observationen på utvalda delar (om kommunen bestämt det).

Några råd inför observationen

Inför observationen behöver ni informera era medarbetare om hur observationen kommer att gå till och varför den genomförs. Ni behöver också informera elever och föräldrar i förväg, t ex i veckobrev eller på annat lämpligt sätt. Observatörerna kommer inför sitt besök att be er om vissa dokument (se handboken).

Fundera på om det är något särskilt som observatörerna behöver veta om er verksamhet, och om något särskilt händer under observationsdagarna, till exempel möten eller andra aktiviteter.

Det är bra om det finns tillfälle för observatörerna att presentera sig för personalen i början av observationen och berätta kort om hur det kommer att gå till. Berätta för observatörerna om det är något särskilt som ni tycker att observatörerna bör se när de är hos er.

Vad händer efter observationen?

Observatörerna skriver en rapport enligt en given mall där de beskriver och bedömer förskolans/skolans arbete och resultat inom de olika målområden. Starka sidor och förbättringsområden lyfts fram. Rapportens resultat diskuteras sedan på ett överlämningsmöte, där förskolans/skolans ledning, observatörerna och tjänstemän från kommunen deltar.

Syftet är att observationen ska stödja förskolors och skolors systematiska kvalitetsarbete. Den utvärdering som genomfördes för något år sedan visar att rektorer och förskolechefer i hög grad menar att observationen varit ett värdefullt verktyg för att arbeta med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Rapporterna har stimulerat till lärande och utvecklingsarbete.

Handboken för observatörer visar hur observatörerna arbetar och vad de tittar på i verksamheten.

Handbok för observatörer inom Våga Visa-samarbetet


Tidigare rapporter finns hos respektive kommun.

Sidan uppdaterades: