Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Nyheter för anordnare inom förskola och skola

Fler elever fick plats på sitt förstahandsval

I skolvalet till förskoleklass och grundskola hösten 2024 fick 92 procent av eleverna placering på den skola de valt i första hand. Det är en ökning jämfört med förra året då andelen var 90 procent.

Fortsatt ökning av behöriga lärare i Nacka

​I Nacka kommun fortsätter andelen legitimerade och behöriga lärare i skolorna att öka. I samtliga jämförda skolformer är andelen behöriga lärare 2023 högre än i Stockholms län och riket.

Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg är fortsatt mycket nöjda och skolan visar bra kunskapsresultat, trygga elever och stor andel behöriga lärare. Det visar ”Kvalitetsanalys 2023 från förskola till gymnasieskola”.

Så här arbetar Nacka för att få in fler barn i förskolan

Nacka kommun har sedan hösten 2023 utvecklat sin uppsökande verksamhet för att öka deltagandet i förskolan och på sikt ge fler barn möjlighet till bättre språkutveckling i svenska. Här berättar vi om hur arbetet genomförts och vilken effekt det hittills har haft.

Högt deltagande i seminarier och knytkonferenser kring NPF

I mål och budget 2023 gav kommunfullmäktige utbildningsnämnden ett särskilt uppdrag att genomföra en kompetensutvecklingssatsning för att öka kunskap kring NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i förskola och skola. Här kan du läsa mer om hur uppdraget genomfördes.

Huvudmän inom förskola och skola är positiva till att verka i Nacka

Huvudmän inom förskola och skola är positiva till att verka i Nacka Hela 98 procent av de huvudmän som svarat på den så kallade utbildningsenhetens enkät uppgav att de var nöjda eller mycket nöjda med att bedriva verksamhet i Nacka. Nästan nio av tio huvudmän anser att det är mer attraktivt att bedriva verksamhet i Nacka jämfört med andra kommuner.

Utbildningsnämndens utvärderingsplan för 2024

Utbildningsenheten har tagit fram en utvärderingsplan för när resultat från årets övergripande uppföljning och utvärdering av förskola och skola planeras att redovisas till utbildningsnämnden. Det handlar om elevresultat, personalstatistik, enkätresultat, kvalitetssamtal med rektorer och huvudmän samt särskilda studier.

Ta chansen att göra skillnad för eleverna i Nacka!

Den 29 februari stänger ansökan till Teach for Swedens ledarskapsprogram. Ta chansen att göra verklig skillnad för elever i Nacka!

Vinnarna av utmärkelsen LÄRA 2023 hyllades på Lära-dagen

Fredagen den 9 februari samlades rektorer, huvudmän och andra inbjudna för att fira Lära-dagen i Nacka stadshus. Det blev en festlig förmiddag med fokus på 2023 års pristagare och de områden som utmärkelsen handlade om detta år.

Dags för Våga-visa-enkäten 2024

Nu är det dags för den årliga Våga Visa-enkäten till elever och föräldrar. Sista svarsdag är den 18 februari.

Så ska Nackas förskolor bli bättre på språkutveckling

Förskolor kan med enkla metoder snabbt bli bättre på ett språkutvecklande arbetssätt. Det visar en studie som genomförts av forskaren Ann S. Pihlgren på uppdrag av Nacka kommun.

Nacka satsar på språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Under hösten 2023 har en forskare på uppdrag av utbildningsenheten genomfört en studie på åtta förskolor i Nacka. Syftet med studien var att ta reda på hur dessa förskolor arbetar kvalitativt med barns språkutveckling samt att visa på goda exempel på språkutvecklande arbetssätt.

Tilläggsbelopp ger positiva effekter för barn och elever med omfattande stödbehov

En uppföljning av tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd i Nacka kommun under läsåret 2022-2023 visar att tilläggsbeloppen har möjliggjort anpassningar och resurser som tydligt gynnat barn och elever.

Tydligare riktlinje för skolskjuts ska ge bättre information

Utbildningsenheten har gjort en översyn har gjorts av riktlinjen för skolskjuts i syfte att förtydliga rätten till skolskjuts, planering och genomförande av skolskjuts i Nacka kommun. Revideringen innebär ingen förändring i sak men innebär ett förtydligande av begrepp och termer vilket i sin tur ska ge tydligare information till berörda Nackabor.

Språkutvecklande arbetssätt i fokus för tillsyn och insyn under 2024

Utbildningsnämnden har beslutat att den tillsyn och insyn som utförs under 2024 kommer att ha ett särskilt fokus på språkutvecklande arbetssätt. Under 2024 kommer även anordnarnas köhantering att följas upp genom en planerad riktad tillsyn.

Utbildningsnämndens internbudget för 2024 är klar 

Utbildningsnämnden har i sin internbudget för 2024 beslutat om hur resurser utöver checkramen ska fördelas samt fastställt tilläggsbelopp som är en del av likvärdighetsresursen. 

Fortsatt höga resultat i Nacka - men något lägre än föregående år

Skolverkets statistik för läsåret 2022-2023 visar att Nackaeleverna fortsätter att ha stabilt höga resultat, både vad gäller gymnasiebehörighet, andel elever som klarar grundskolans alla 17 ämnen och genomsnittlig betygsnivå. Resultaten har dock sjunkit något jämfört med förra året. En liknande mindre nedgång märks också på länsnivå och delvis på riksnivå.

4 av 10 lärare på fritids är legitimerade och behöriga 2022

På Nackas fritidshem är i genomsnitt 40 procent av personalen legitimerade och behöriga för undervisningen. Det är två procentenheter lägre än i Stockholms län och tre procentenheter lägre än på nationell nivå. Det framgår av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) per den 15 oktober 2022 som nyss redovisats för utbildningsnämnden.

Nominerade till utmärkelsen Lära 2023

Nu är nomineringarna klara och ur hård konkurrens har 12 kandidater tagits fram. Passa på att lägga din röst - senast den 30 november!

Nytt avtal med Sirius för turbundna resor

Nacka kommun har nyligen genomfört en upphandling av turbundna resor för barn och vuxna samt skolskjuts för barn och elever i behov av särskilt stöd. Sirius Omsorg AB vann upphandlingen och kommer att fortsätta som leverantör.

Visar 20 av 167 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: