Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vattenskyddsområde vid Sandasjön

Sedan år 2007 är Sandasjön med ett tillhörande område vattenskyddsområde. Området har kommit till för att skydda sjön som dricksvattenresurs, det gör att det finns särskilda regler i området alla måste ta hänsyn till.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är ett avgränsat geografiskt område som länsstyrelsen eller kommunen inrättat för att skydda en sjö eller grundvatten som har eller kan få betydelse som dricksvattenresurs.

Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter för att skydda vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Ovan: Sandasjöns vattenskyddsområde, schematisk karta. Klicka för större bild! (Bild, 213 kB)

Skyddsföreskrifter för Sandasjön

Skyddsföreskrifterna för Sandasjön innebär bland annat skärpta regler om hur oljeprodukter, bekämpningsmedel och växtnäring får hanteras i området. Kommunen gör en särskilt noggrann prövning av ansökningar om värmepumpar, eftersom de kan medföra risk för läckage till grundvattnet.

Skyddsområdet är indelat i tre zoner, primär, sekundär och tertiär. De olika zonerna innebär olika grader av skyddsåtgärder beroende på hur nära vattentäkten området är.

Kommunfullmäktige beslutade om vattentäkten och skyddsföreskrifterna den 19 november 2007.
Skyddsföreskrifterna, bilaga 2A till beslutet (Word-dokument, 112 kB)
Övriga upplysningar, bilaga 3 till beslutet (Word-dokument, 62 kB)

Så skyddar du vattentäkten

Omkring 200 fastigheter ligger inom skyddsområdet kring Sandasjön. Du som bor där får inte göra något som medför att olja, bekämpningsmedel eller andra kemikalier hamnar i sjön, genom avrinning på ytan eller genom marken.

  • Tvätta aldrig bilen på gatan eller tomten.
  • Var mycket noggrann med förvaring och hantering av kemikalier.
  • Undvik att använda bekämpningsmedel och gödning i trädgården.

Det är självklart också viktigt att vara extra aktsam när man vistas i naturen så att, rengöringsmedel, skräp eller annat inte hamnar i sjön eller når grundvattnet som står i kontakt med sjön.

Eventuella olyckor inom skyddsområdet ska anmälas snabbt till Räddningstjänsten och till Miljöenheten i Nacka kommun.

En sjö med stora värden

Förutom att Sandasjön är en vattentäkt, är det också en sjö med stora värden. Nära sjön finns de äldsta spåren, från stenåldern, av mänskliga bosättningar i Nacka. De enda bebyggda delarna idag ligger vid Ältavägen, kring Tenntorp och Lovisedal. Utloppet från sjön i söder går via Sandabäcken ut till Erstaviken.

Sandasjönn.JPG

Så skapas ett vattenskyddsområde

För att skapa ett vattenskyddsområde görs en ansökan till Länsstyrelsen eller Kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt i framtiden.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Sidan uppdaterades: