Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ansvar vid kraftiga regn och översvämning

Vem bär ansvar vid kraftiga regn och översvämningar? Svaret är att både fastighetsägare, Nacka vatten och avfall och kommunen tillsammans har ett ansvar för att skydda samhälle och egendom.

Större och fler regn kräver ökad gemensam beredskap

I samband med att vi får kraftigare regn behöver vi också en ökad beredskap för att hantera stora nederbördsmängder. För en god beredskap behövs medvetenhet och en högre grad av samverkan, där alla berörda drar sitt strå till stacken. Regnet kommer att falla alltmer intensivt framöver, men tillsammans kan vi stärka vår beredskap och minska de risker och konsekvenser som vädret för med sig.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din fastighet mot översvämningar – både tomt och byggnader.

Du ansvarar för ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten. Ansvaret gäller också att säkra utrymmen som ligger under markytan (t.ex. dränering och fuktskydd mot källarens vägg) och anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, som exempelvis bakvattenstopp av olika slag.

Fastighetsägaren ansvarar för att fördröja och inte leda vidare dagvatten till exempelvis gatan eller grannes fastighet. Dagvattnet ska tas omhand inom den egna fastigheten. Om din fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten fastighet ska dagvattnet fördröjas innan det leds vidare till förbindelsepunkten för dagvatten.

Det är förbjudet att leda dagvatten till de allmänna spillvattenledningarna.

Spola inte ner skräp, fett eller annat i avloppet som kan påverka funktionen i både fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna som vi alla i kommunen delar på.

Nacka vatten och avfalls ansvar

Nacka vatten och avfall är VA-huvudman i kommunen och ansvarar för det allmänna ledningsnätet inom verksamhetsområde. Vi ansvarar för att ledningarna underhålls och fungerar som de ska. Vid kraftig nederbörd ska vi skydda ledningar, pumpstationer och andra anläggningar så att vi fortfarande kan leverera dricksvatten och pumpa bort avloppsvatten.

Ledningsnätet ska enligt nationella kriterier klara av att hantera normala regn och är inte dimensionerat för att ta emot de stora mängder nederbörd som kommer med skyfall.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar. Ett sätt att ta hand om dagvattnet som orsakas av nederbörden är att bygga olika typer av anläggningar och anlägga grönområden som kan ta hand om dagvatten och förbygga översvämningar. Kommunen ska också ta hänsyn till skyfall och översvämningar i stadsplaneringen, till exempel när nya områden byggs eller vid ombyggnation av fastigheter.

Den allmänna marken där kommunen ansvarar utgör bara en del av kommunens yta. Resten är så kallad kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, butiker, skolor med mera.

Läs mer

Sidan uppdaterades: