Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vattenprovtagning

Om du har egen dricksvattenbrunn så bör du med jämna mellanrum undersöka vattnets kvalitet för att säkerställa att det är lämpligt som dricksvatten.

Testa regelbundet

Vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Som brunnsägare är det viktigt att med jämna mellanrum ta prover på sitt vatten även om du inte upptäckt förändringar i smak eller lukt. Livsmedelsverket rekommenderar att detta görs minst vart tredje år och oftare om man haft eller har problem. Om det är fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

Läs mer om Livsmedelsverkets rekommendationer

Beställa provtagning

För att göra en provtagning rekommenderar vi att du anlitar ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium. De har oftast särskilda provtagningspaket anpassade för enskilda brunnar.

Du beställer flaskor för provtagning direkt från ett laboratorium och får hem flaskorna med posten, tillsammans med instruktioner för hur proven ska tas. Du står själv för kostnader för provtagning.

Tänk på att skicka proverna samma dag som de tas och skicka inte dina prover på fredag eller dag före helgdag, för då blir proverna för gamla innan de kommer fram!

Nedan finns exempel på olika laboratorier man kan vända sig till för att beställa provtagning.

Eurofins

SGS

Swedacs hemsida finns ytterligare ackrediterade laboratorier att välja mellan.

Undersökningar som behövs

Den vanligaste typen är mikrobiologisk och kemisk analys. I områden med markradon kan du även behöva analysera radonhalt i vattnet.

Mikrobiologisk undersökning

Mikrobiologisk undersökning behövs för att undersöka om vattnet innehåller för mycket bakterier, som kan orsaka magont eller diarréer. Det som ingår i en mikrobiologisk undersökning är analyser av:

  • Mikroorganismer vid 22 grader
  • Koliforma bakterier
  • E. Coli

Kemisk undersökning

Kemisk undersökning ger besked om vattnets tekniska kvalitet. Bland annat mäts halten av metaller som järn och mangan, kloridhalten, flouridhalten, samt lukt, pH, färg och hårdhet.

Radonundersökning

Om du har mycket radon i ditt dricksvatten så ökar risken för cancer. Risken att vattnet från en brunn ska innehålla för höga halter radon är störst i områden med höga markradonhalter. Om du har radon i vattnet så går det dock att åtgärda.

Analyssvar

  • Tjänligt innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och andra ändamål i hushållet.
  • Tjänligt med anmärkning innebär att vattenkvaliteten inte är helt tillfredsställande men behöver inte nödvändigtvis medföra några hälsorisker men kan göra det för känsliga personer.
  • Otjänligt innebär att vattnet inte bör användas till dricksvatten då det är risk för människors hälsa.

Anmärkningar på dricksvattnet kan vara av hygienisk, teknisk eller estetisk karaktär. Vad som avses står i analyssvaret:

  • Hygieniska problem i dricksvattnet kan medföra direkta hälsoproblem. Orsaken kan vara till exempel mikroorganismer, nitrit, nitrat, flourid eller radon. Ett sådant vatten måste åtgärdas.
  • Tekniska problem i dricksvattnet kan påverka ledningsmaterial och installationer negativt. Det kan bero på till exempel surt vatten eller höga kopparhalter.

Läs även laboratoriets anvisningar samt förklaring till analysresultaten. Om du har frågor angående analysresultaten kan du kontakta Miljöenheten på Nacka kommun.

Läs mer om att testa dricksvattnet från egen brunn på Livsmedelsverkets hemsida.

Sidan uppdaterades: