Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Krav på kommunal anslutning

När kommunalt vatten och avlopp har byggts ut i ett område måste de som är fastighetsägare där se till att fastigheten snarast ansluts till nätet.

Avloppsvatten från anläggningar med dålig rening bidrar till övergödning i sjöar och kustvatten, vilket ger problem med igenväxning, algblomning och syrebrist. Avloppsvatten kan även sprida smittämnen till grundvattnet och badplatser. Sammantaget är miljöbelastningen större med många enskilda avlopp jämfört med ett stort, gemensamt avloppsnät. Kommunen har därför stöd av miljöbalken i att kräva att fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

När det blivit möjligt att ansluta fastigheterna i ett område till det kommunala vatten- och avloppsnätet, ser miljöenheten över vilka fastigheter som inte har anslutit sitt avloppsvatten. Om avloppet inte anslutits kommer fastighetsägaren att få krav om att ansluta till det kommunala avloppsledningsnätet.
Läs mer om att ansluta till kommunens ledningsnät.

De enskilda anläggningarna försämras

Det kommunala va-nätet håller på att byggas ut i förnyelseområde, framför allt i Boo. Många enskilda avlopp i dessa områden är gamla och har sämre rening idag än när de byggdes. Dessutom har kraven på reningsgrad höjts. När det gäller slutna tankar så påverkas funktionen inte mycket med utrustningens ålder, men det är inte en långsiktigt hållbar lösning att hämta och transportera slammet med bil.

Att ansluta sitt avlopp till kommunens avloppsnät är alltid miljövänligare än det skulle varit att behålla enskilt avlopp. Det är också ett måste om vatten är indraget i huset och toalösningen inte är torr.

Nyare tillstånd är för enskilda avloppsanläggningar är dessutom sedan flera år tidsbegränsade, vilket innebär att de upphör att gälla efter det datum som står i tillståndet.

Kretsloppsavlopp – ett undantag

Om det enligt detaljplanen är tillåtet att ha en kretsloppsanläggning, så finns det alternativet till kommunens avloppsnät. Avloppsanläggningen ska då uppfylla Nacka kommuns kretsloppskriterier. En ansökan om en ny kretsloppsanläggning görs på samma sätt som för en vanlig enskild avloppsanläggning.

Idag är det mycket ovanligt att en avloppslösning kan uppfylla kretsloppskriterierna, eftersom det är svårt att ta hand om näringsämnen från avfallsanläggningar lokalt i kommunen.

Avgift för tillsynen

När miljöenheten arbetar med tillsyn och ansökningar enligt miljöbalken måste fastighetsägare betala en tillsynsavgift. Detta gäller även när miljöenheten uppmanar fastighetsägare att upphöra med utsläpp från sin enskilda avloppsanläggning, vilket i praktiken innebär att avloppet behöver anslutas till kommunens avloppsnät. Avgiften tas ut per timme som miljöenheten behöver ägna åt ärendet. Avgiften beräknas utifrån kommunens miljötaxa.

Sidan uppdaterades: