Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anlägga enskilt avlopp

Det kommunala vatten- och avloppsnätet håller på att byggas ut i Nacka. Det finns ändå några områden där fastighetsägaren måste ordna en egen avloppslösning.
 1. Är kommunalt vatten och avlopp på väg?

  I områden där detaljplanering pågår och vatten och avlopp ska byggas ut kan kommunen ge tillstånd för sluten tank för allt avloppsvatten. Tillståndet gäller bara tills det går att ansluta fastigheten till det kommunala nätet.
  Se i vilka områden detaljplanering och utbyggnad pågår.

  Stadsbyggnadsservice kan också ge besked om pågående detaljplanering - se kontaktrutan ovan!

  Läs mer om att ansluta sig till kommunalt VA

 2. Skaffa dig kunskap!

  Börja med att läsa in dig på syftet med avloppsrening och varför det är viktigt att din anläggning uppfyller kraven.

  Avloppsguiden är en bra källa när det gäller tekniska lösningar, lagstiftning med mera. Lösningarna behöver dock anpassas till hur det ser ut på din fastighet.

  I filmen 8 steg till ett nytt avlopp (drygt 2 minuter) får du en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa ett nytt avlopp. Två miljöinspektörer berättar vad som krävs och vilka steg som behöver tas. Filmen producerades 2016 med stöd av Havs- och vattenmyndigheten.

  Som fastighetsägare är det du som har ansvar för att ansöka om enskilt avlopp och att utrustningen uppfyller kraven. Kommunens (miljö- och stadsbyggnadsnämnden/miljöenheten) bedömer din ansökan och kan svara med att ge tillstånd, krav på åtgärder eller förbjuda din anläggning.

  Om du behöver personlig hjälp med att välja teknik eller utarbeta din ansökan så ska du vända dig till en avloppsentreprenör eller konsult.

  Ska du även borra en brunn för dricksvatten, ta med den i ansökan. Ligger fastigheten inom den del av Boo där det krävs tillstånd för nya borrade brunnar, ansök om den nya brunnen samtidigt!
  Du hittar information i guiden "Tillstånd egen dricksvattenbrunn".

 3. Hämta ansökningsblankett och tomtkarta!

  Ladda ner blanketten och gå igenom den. På blanketten ser du vilka uppgifter du behöver fylla i.

  Ansökan om enskilt va - hämta blanketten

  Det är viktigt att ta reda på var dina grannar har sina dricksvattenbrunnar och att rita ut dem på en karta. Du ska också rita in din egen brunn och var du tänker placera din avloppsanläggning.

  Du kan hämta en tomtkarta för din fastighet utan kostnad via
  kommunens webbkarta.
  Skriv in fastighetsbeteckningen i sökfältet! Om du får träffar av olika slag - välj "Fastighet". Därefter kan du ladda ner kartan i pdf-format och skriva ut den.

  Du kan också kontakta Stadsbyggnadsservice för att få en tomtkarta.

 4. Behövs strandskyddsdispens eller marklov?

  Om avloppsanläggningen innebär en nivåändring på mer än 0,5 meter kan det krävas marklov. På vissa fastigheter krävs också marklov för trädfällning. Kontrollera vad som gäller för din tomt, om du inte är säker!
  Riktlinjer om träd och trädfällning

  Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där det krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna för det du vill genomföra.
  Karta över strandskyddat område
  Information om strandskydd

 5. Anlita konsult och entreprenör!

  Kontakta en sakkunnig avloppsentreprenör som kan hjälpa dig att planera och senare bygga anläggningen. Entreprenören bör också kunna stötta dig med att göra ritningar och annat som ska bifogas ansökan.

  Om det finns risk för förorening av vattentäkter eller om området är geologiskt komplext bör du anlita en konsult för en utredning av risker och möjligheter med olika avloppslösningar.

  Mer information om vad du ska tänka på när du anlitar en entreprenör och var du hittar en, finns på Avloppsguiden.

 6. Skicka in din ansökan!

  Fyll i och skicka in ansökan. Var noga med att få med alla ritningar och övriga handlingar! En korrekt ifylld blankett förenklar handläggningen och förkortar handläggningstiden.

 7. Vad händer sedan?

  • När din ansökan är komplett skickar miljöenheten ut ett brev till berörda grannar för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Eventuellt kontaktar vi dig för att planera ett besök på plats. Ofta behövs en provgrop där anläggningen planeras och ett jordprov för att få en bestämning av jordarten.
   Läs mer om detta på Avloppsguiden.
  • När du har fått ett skriftligt tillstånd från kommunen kan anläggningen byggas. Läs igenom och kontrollera vad som står i ditt tillstånd! Ett villkor är att installationsarbetet ska dokumenteras med fotografier.
  • Det är inte tillåtet att påbörja anläggandet utan tillstånd. Att göra det medför en miljösanktionsavgift på 5.000 kr.
  • Miljöenheten skickar dig en faktura för vårt arbete med din ansökan. Avgiften beror på vilken typ av anläggning det gäller. och framgår av kommunens miljötaxa.
  • När anläggningen är klar ska ett intyg om utförd avloppsanläggning fyllas i och undertecknas av entreprenören och fastighetsägaren och skickas till kommunen, tillsammans med fotografierna. Miljöenheten granskar intyget och meddelar kommunens slamtömningsentreprenör att de får tömma avloppsanläggningen.
   Om tömning av tankar och slamavskiljare
  Intyg - hämta blankett
  • Som fastighetsägare är du ansvarig för att anläggningen sköts enligt villkoren i tillståndet. Spara därför driftsinstruktioner, ritningar över anläggningen, avtal med konsult, entreprenör, teknikleverantör, kommunens beslut och annan information.

Sidan uppdaterades: