Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utvecklande Matematik

Teknikens utveckling – människans framtid på jorden

UTMANANDE FRÅGOR OM TEKNIKENS VÄRLD

På Samskolan erbjuder vi spännande studier och fördjupning inom matematik, teknik och programmering. Vi ser mönster i vår omvärld och använder vår kunskap för att konstruera kreativa lösningar på spännande utmaningar, allt från enkla mekaniska lösningar, till att förstå hur program i en dator och smartphones kan styra maskiner och ting i vår vardag.

Med extra tid till studier i matematik och teknik får eleverna utveckla sitt logiska tänkande och träna sin förmåga att analysera, lösa problem och dra slutsatser. Att kommunicera sin förståelse och dela erfarenheter av problemlösning med klasskamrater är vägen till djuplärande. Vi bygger kunskaper från matematiken i de lägre åldrarna med geometri som går att konkretisera och känna igen i vardagen till att förstå mer avancerade system i tekniska föremål. Undervisningens innehåll visar hur drivkraften till teknikens utveckling går att spåra till människans vilja att förstå, påverka och styra sin omvärld.

I undervisningen får eleverna träna och pröva att programmera en dator dvs skriva instruktioner i ett språk som används speciellt i datorer för en uppgift eller en lösning för ett problem.

MATEMATIK OCH TEKNIK I VÅR VARDAG

Med studier inom profilen matematik, teknik och programmering vill vi att våra elever får en fördjupad kunskap om matematikens och teknikens roll i samhällets utveckling, samt om hur tekniken påverkat och påverkar på människors livsval och globaliseringens utveckling. Eleverna blir förankrade i matematiska och tekniska begrepp och ges tillfälle att utforska, pröva och använda sina kunskaper i utmanande problemlösningssituationer.

Ur Lgr 11:

Matematisk verksamhet är till sin art en skapande, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Sidan uppdaterades: