Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
 1. Skaffa dig kunskap

  • Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Läs mer om vad strandskyddet innebär och vilket ansvar du som fastighetsägare har via våra länkar.
  • Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller via webbkartan. I så fall krävs förmodligen dispens från skyddsbestämmelserna. Kartan finns på faktasidan om strandskydd i Nacka. Om du är osäker om vads som gäller är du välkommen att kontakta Stadsbyggnadsservice - se kontaktuppgifter ovan.
  • Inom strandskyddade områden går det att få dispens bara om något av de särskilda skäl som räknas upp i lagstiftningen gäller. Om du ansöker om dispens måste du ange och ge motiv för ett sådant skäl. Läs gärna Information från Naturvårdsverket om de särskilda skälen och se Webbutbildningen om strandskydd
  • Om du planerar att utföra åtgärder i vattnet kan du också behöva tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta i så fall länsstyrelsen.
 2. Om du vill ansöka

  Använd vår e-tjänst för att ansöka om strandskyddsdispens. Läs igenom checklistan här noggrant, så blir det lätt att göra rätt när du ansöker!

  Checklista inför ansökan

  • En situationsplan - en karta där det ansökan gäller är markerat med tydliga mått och total area – ska alltid bifogas. Som grund kan du använda ett kartutdrag som går att hämta här. Ange din fastighetsbeteckning eller adress i sökfönstret och klicka på "Ladda ner tomtkarta". Om det finns flera objekt på platsen får du använda en pil för att komma till kartan.

   På situationsplanen ritar eller markerar du tydligt in vad ansökan gäller. Om det till exempel gäller en brygga ska placering och storlek framgå tydligt. Förslag om att bygga eller ersätta byggnader ska markeras eller ritas in på rätt plats. Om du vill fälla träd ska trädens placering markeras.
  • Om du vill bygga eller bygga om en byggnad ska du också bifoga fasadritningar (helst i skala 1:100) och planritningar till dispensansökan. De ska vara fackmässigt utförda.
   I det här dokumentet, för tillbyggnad av enbostadshus, finns exempel på hur ritningar bör utformas. (PDF-dokument, 1,6 MB)
  • Om du vill bygga eller bygga om en brygga ska du bifoga en konstruktionsritning. Det är en ritning som visar tekniken som bryggan kommer att byggas med samt hur den kommer att se ut när den är färdig. Bryggans höjd över vattenytan samt bredd och längd ska framgå, liksom hur bryggans landinfästning och eventuell förankring ute i vattnet ser ut. Vattendjupet vid stranden och längst ut på bryggan vid nocken ska också framgå. Ange tydligt vilken måttenhet som använts!
  • Det är alltid bra att bifoga fotografier över platsen. Om du vill fälla träd måste foton av träden finnas med.
  • Se till att ha bilagorna klara innan du startar e-tjänsten. Du kan visserligen spara det du gjort och fortsätta senare – men du vill förmodligen bli klar och kunna skicka ansökan direkt. Om dokumenten inte är digitala från början behöver du skanna in dem, gärna till pdf-format.
  • Om du tänker bygga eller bygga om en huvud- eller komplementbyggnad (t.ex. sjöbod, bastu) eller fälla träd behöver du förmodligen också söka bygglov eller göra en anmälan till bygglovenheten. Eftersom miljöenheten och bygglovenheten samordnar sina beslut bör du kontakta bygglovenheten samtidigt som du ansöker om strandskyddsdispens.
   Läs mer om bygglov och anmälan här

  Öppna e-tjänsten, välj "miljö" och fyll i! Om du inte kan slutföra din ansökan kan du spara de uppgifter du lagt in i e-tjänsten och fortsätta vid ett senare tillfälle. För att öppna och sedan signera din ansökan krävs det ett personligt BankID eller annan e-legitimation.

  BankID används för säker hantering av data av Skatteverket, Försäkringskassan och många andra myndigheter. Om du inte redan har en e-legitimation eller mobilt bankID skaffar du det via din bank eller Telia. Om du använder internetbank tar det som regel bara ett par minuter att ladda ner en e-legitimation/mobilt bankID.
  Läs mer om e-legitimation och BankID

  Starta e-tjänst för ansökan


  Kontakta Stadsbyggnadsservice, 08-718 80 00, om du inte kan göra anmälan via e-tjänsten.

 3. Vad händer sedan?

  • En handläggare granskar din ansökan och återkommer om den behöver kompletteras eller om det inte är möjligt att ge dispens. Eventuellt görs också en inspektion på fastigheten. Beslutet fattas av miljö- och stadsbyggnadsnämnden eller av miljöenheten (det senare enbart om det inte råder någon tvekan om att dispens kan beviljas).
  • Kommunen tar ut timavgift för handläggningen, enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn. Avgift tas även ut för ansökningar som avslås eller dras tillbaka.
   Se kommunens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
  • Om en dispens beviljas kan beslutet innehålla vissa villkor, till exempel om hur stor tomtplatsavgränsningen - det område som dispensen gäller - får vara, att du måste markera din fastighetsgräns mot vattnet eller att åtgärden inte får utföras under en viss tidsperiod med hänsyn till växt- och djurliv.
  • Om beslutet går emot vad du önskat kan du överklaga det. Även vissa ideella föreningar som bevakar att syftena med strandskyddet uppfylls kan överklaga beslutet. Länsstyrelsen har även möjlighet att ändra beslutet, så kallad överprövning. Kommunens beslut skickas samtidigt till dig och till länsstyrelsen.
  • Du får börja arbetet med den åtgärd som du fått dispens för först när beslutet vunnit laga kraft. Om beslutet inte överklagas eller tas in för överprövning vinner det laga kraft när överklagandetiden gått ut. Om beslutet överklagas vinner det laga kraft när högre instanser har beslutat och överklagandetiden där har gått ut.
  • Du måste påbörja åtgärden inom två år och avsluta arbetet inom fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Annars behöver du söka dispens på nytt.

Sidan uppdaterades: