Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Stöd från kommunen

Insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Boende med stöd

För den som inte klarar av att bo hemma på grund av en funktionsnedsättning finns det olika typer av boenden med stöd.

Träningslägenhet kan beviljas när en vuxen har svårt att klara ett boende med eget kontrakt. Man måste också ha behov av och ta emot boendestöd i lägenheten.

Stödboende finns för vuxna som till viss del kan bo självständigt och består av flera lägenheter nära varandra. Där finns personal tillgänglig på dagtid.

Gruppbostad är till för vuxna med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Serviceboendet har, i likhet med gruppbostaden, tillgång till gemensamma måltider, samt personligt stöd och omvårdnad vissa tider på dygnet.

Bostad med särskild service för barn och unga innebär att de bor tillsammans med personal dygnet runt, men har mycket kontakt med sina föräldrar, syskon och andra närstående.

Här kan du läsa mer om boende med stöd.

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som inte kan förvärvsarbeta eller utbilda sig, kan få daglig verksamhet. Insatsen sker enligt LSS och omfattar endast personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada. Verksamheten ska utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt, och kan ske i gruppform eller genom individuella placeringar, till exempel på företag. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om daglig verksamhet.

Individuell plan

Personer med insatser enligt LSS ska erbjudas en plan där man tillsammans med biståndshandläggaren går igenom både beslutade insatser och önskat framtida stöd. Kontakta handläggaren på socialtjänsten.

Kontaktperson

Kontaktperson enligt LSS är ett icke-professionellt stöd som ges av en person som kan hjälpa till med personliga angelägenheter och att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också vara förespråkare för personen i olika mindre komplicerade situationer. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om kontaktperson.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte kan klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. Så länge man går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om korttidstillsyn.

Korttidsvistelse

Personer med funktionsnedsättning kan tillfälligt få vistas på ett korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet. Syftet är att ge personen möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelsen kan också vara en möjlighet till avlastning för anhöriga. Om en person som är i behov av vård och omsorg bor varannan vecka i korttidsboende och varannan vecka hemma kallas det för växelvård. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om korttidsvistelse.

Ledsagarservice

Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet, eller för att bara promenera. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om ledsagarservice.

Personlig assistans

Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov, till exempel hjälp med personlig hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor. Om man anser att personen med funktionsnedsättning har grundläggande behov som överstiger 20 timmar per vecka ansöker man hos Försäkringskassan, och om det gäller färre än 20 timmar per vecka görs ansökan till kommunen. Ansökan kan göras för personer upp till 64 år. Ansökan hos kommunen görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om personlig assistans.

Sidan uppdaterades: