Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stöd i hemmet och transport

Stöd i hemmet

Avlösarservice i hemmet

Föräldrar till barn och unga med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice enligt LSS (Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade) för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösningen kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller resa bort, och utförs av ett företag inom LOV (Lagen om valfrihet av utförare). Ansökan görs till socialtjänsten.

Avlösarservice kan också ges till anhöriga eller föräldrar vars vuxna barn fortfarande bor kvar i föräldrahemmet, eller till anhöriga som vårdar närstående äldre. Anhöriga som vårdar en vuxen person i hemmet kan ansöka om avlösning för att till exempel kunna handla eller vara ledig. Avlösningen utförs då av personal från hemtjänsten och är kostnadsfri för personer över 65 år. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om avlösarservice i hemmet.

Boendestöd

Personer under 65 med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utvecklingsstörning kan beviljas boendestöd under dagtid. Insatsen innebär att motivera och praktiskt träna till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om boendestöd.

Bostadsanpassningsbidrag

Den som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag till att anpassa bostaden för sitt dagliga liv.
En ansökan bör innehålla; ansökningsblankett, medicinskt intyg, fastighetsägarens skriftliga medgivande. I vissa fall behövs även offert och ritningar. När ärendet är handlagt får du ett skriftligt beslut. Beviljat bidragsbelopp motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna. Om du får avslag på din ansökan så framgår det av beslutet. När du har fått beslut om bostadsanpassningsbidrag beställer du själv anpassningen. Du har själv ansvar för att se till att åtgärden utförs på ett fackmässigt sätt och följer de regelverk som finns. Fakturan skickas till dig och det är du som ansvarar för att den blir betald. För att få bidraget utbetalt behöver du skicka in en kopia på din faktura till Nacka kommun.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassningsbidrag.

Hemtjänst

Om man på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta sitt hem eller sin omvårdnad kan man få hemtjänst. Hjälpen syftar till att man ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Det går att få hjälp med både fysiska, psykiska och sociala behov. Ansökan görs via socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om hemtjänst.

Transport

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Vid en funktionsnedsättning som gör det svårt att förflytta sig på egen hand, eller resa med allmänna kommunikationer under minst tre månader, går det att få hjälp med ett anpassat färdsätt. För personer som inte kan resa ensamma finns möjlighet att bevilja ledsagare och även få befrielse från samåkning. Riksfärdtjänst är till för längre resor, det vill säga från en kommun till en annan eller över regiongränser om det är regionen som har hand om färdtjänsten.

Färdtjänst
Telefon: 08-718 95 75.
fardtjansthandlaggare@nacka.se

Här kan du läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst.

Parkeringstillstånd

Vid ett rörelsehinder, som gör att det finns stora svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats, är det möjligt att ansöka om parkeringstillstånd. Ansökan görs till färdtjänsthandläggaren i kommunen.

Färdtjänst
Telefon: 08-718 95 7
fardtjansthandlaggare@nacka.se

Här kan du läsa mer om parkeringstillstånd.

Turbundna resor

Äldre eller personer med funktionsnedsättning som inte kan åka med allmänna färdmedel eller på annat sätt ta sig till biståndsbeviljade insatser, som till exempel daglig verksamhet, kan ansöka om så kallade turbundna resor med taxi. Ansökan görs till socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om turbundna resor.

Sidan uppdaterades: