Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn, ungdom och familj

Avlösning i hemmet

Föräldrar till barn och unga med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice enligt LSS (Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade) för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösningen kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller resa bort, och utförs av ett företag inom LOV (Lagen om valfrihet av utförare). Ansökan görs till socialtjänsten.

Avlösarservice kan också ges till anhöriga eller föräldrar vars vuxna barn fortfarande bor kvar i föräldrahemmet, eller till anhöriga som vårdar närstående äldre. Anhöriga som vårdar en vuxen person i hemmet kan ansöka om avlösning för att till exempel kunna handla eller vara ledig. Avlösningen utförs då av personal från hemtjänsten och är kostnadsfri för personer över 65 år. Ansökan görs till socialtjänsten.

Läs mer om avlösning i hemmet här.

Beroendemottagning och Mini

Boendestöd

Personer under 65 med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med utvecklingsstörning kan beviljas boendestöd under dagtid. Insatsen innebär att motivera och praktiskt träna till ett självständigt liv både i och utanför hemmet. Ansökan görs till socialtjänsten.

Läs mer om boendestöd här.

Familjemottagning

På Familjemottagningen finns en bred stödverksamhet som vänder sig till barn, unga, föräldrar och familjer.

Råd och stöd i föräldraskap för barn mellan 0 och 25 år är en öppen stödverksamhet. Föräldern vänder sig till mottagningen direkt.

Familjebehandling för familjer med barn 0-20 år, som behöver mer omfattande stöd över tid, kan sökas genom socialtjänsten.

Föräldrautbildning ABC (Alla Barn i Centrum) för föräldrar och nära anhöriga till barn 3-12 år. Stöd i att lösa vardagssituationer och förebygga konflikter.

Familjemottagningen i Nacka
Telefon: 08-718 91 11
Planiavägen 17 plan 2, Sickla
familjemottagningen@nacka.se

Samordnare för föräldraskapsstöd, telefon 08-718 98 77

Läs mer om Familjemottagningen här.

Familjerådgivning

Par med samlevnadsproblem och andra familjerelationsproblem mellan vuxna, såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn, kan få hjälp av en familjerådgivare. Man väljer själv om man vill kontakta en privat utförare eller den kommunala Familjemottagningen.

Familjemottagningen:
Telefon: 08-718 81 46, 073-832 86 25
Planiavägen 17 plan 2, Sickla
familjeradgivningen@nacka.se

Läs mer om familjerådgivning här.

Familjerätt

Föräldrar som inte lever tillsammans kan få hjälp att hitta lösningar som är bra för barnen. Samtalen runt vårdnad, boende och umgänge är frivilliga och kostnadsfria. Samtalsledarna har tystnadsplikt och inga journaler förs. Kontakta Familjerätten direkt via kommunens växel.

Läs mer om Familjerätten här.

Fösta linjens psykiatri

Barn och unga med mild eller måttlig psykisk ohälsa kan vända sig till första linjen för stöd. Första linjen är ett samarbete mellan Nacka kommun och vårdcentralerna i Fisksätra och Orminge och besöken är kostnadsfria.

Familjecentralen Fisksätra erbjuder råd och stöd till föräldrar med barn 0-12 år. Insatserna är kostnadsfria och utan journalföring.
Telefon: 08-718 94 81 eller 08-718 77 28 , Fisksätra torg 20

Horisonten och Bryggan tar emot barn och ungdomar 0-18 år och deras anhöriga. Här kan man få rådgivning, stöd och behandling. Verksamheterna erbjuder också KBT-baserad gruppbehandling för barn och föräldrastödsprogrammet KOMET.

Horisonten
Telefon: 08-123 38280
Edövägen 2, Saltsjö-Boo

Bryggan
Telefon: 08-718 77 28
Fisksätra torg 20, Saltsjöbaden

Läs mer om Första linjens psykiatri här.

Hemtjänst

Om man på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta sitt hem eller sin omvårdnad kan man få hemtjänst. Hjälpen syftar till att man ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Det går att få hjälp med både fysiska, psykiska och sociala behov. Ansökan görs via socialtjänsten.

Läs mer om hemtjänst här.

Kontaktfamilj

Familjer kan på frivillig basis ta emot ett eller flera barn i sitt hem och erbjuda dem att ta del av familjens vardag, aktiviteter och intressen. Familjen ger barnet möjlighet till fler relationer och kan fungera som ett extra nätverk. Ansökan görs till socialtjänsten.

Kontaktperson

Kontaktperson enligt LSS är ett icke-professionellt stöd som ges av en person som kan hjälpa till med personliga angelägenheter och att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen kan också vara förespråkare för personen i olika mindre komplicerade situationer. Ansökan görs till socialtjänsten.

Läs mer om kontaktperson här.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte kan klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning. Så länge man går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn. Ansökan görs till socialtjänsten.

Läs mer om korttidstillsyn här.

Korttidsvistelse

Personer med funktionsnedsättning kan tillfälligt få vistas på ett korttidshem, hos en korttidsfamilj eller i lägerverksamhet. Syftet är att ge personen möjlighet till rekreation och miljöombyte. Korttidsvistelsen kan också vara en möjlighet till avlastning för anhöriga. Om en person som är i behov av vård och omsorg bor varannan vecka i korttidsboende och varannan vecka hemma kallas det för växelvård. Ansökan görs till socialtjänsten.

Läs mer om korttidsvistelse här.

Ledsagarservice

Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning. Ledsagarservice kan ges för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet, eller för att bara promenera. Ansökan görs till socialtjänsten.

Läs mer om ledsagarservice här.

Sidan uppdaterades: