Hoppa till innehåll

Välkommen till Nackas kommunala skolor

Vi är en av de främsta skolkommunerna med utbildning från förskolan till skola och gymnasium. Vi når goda resultat genom våra fantastiska medarbetare, våren 2018 var nackas nior de sjätte bästa i landet och näst bäst i länet. Elever på våra gymnasieskolor är bäst i landet på att klara gymnasiet på tre år.
Nackas kommunala skolor och förskolor är en lärande organisation med utvecklande utbyte mellan våra 2 600 medarbetare fördelade på 2 gymnasium, 22 grundskolor och 39 förskolor. Tydlig ledning, engagerade medarbetare, lärande nätverk och en gemensam kultur är viktiga byggstenar i det arbetet. Barn och elevhälsan ingår i vår organisation och är nära knuten till våra skolr och förskolor.

I Nackas kommunala förskolor och skolor ska alla barn och ungdomar känna sig trygga och undervisningen ska anpassas till de individuella förutsättningarna. Vår målsättning är att ta fram den maximala potentialen hos varje elev.

Klagomålsrutin kommunala förskolor/skolor

Har du klagomål på vår verksamhet?

Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.


Vänd dig först till förskolan eller skolan

Om du eller ditt barn upplever problem med förskolan eller skolan är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där. Om du har klagomål på vad som händer i klassen eller gruppen i skolan/förskolan vänder du dig i första hand till lärare, pedagog eller annan berörd personal. I andra hand bör du vända dig direkt till förskolechefen eller ansvarig skolledare. Allvarliga klagomål kan lämnas in via webbformuläret här eller med stöd av välfärd skolas klagomålsblankett.

Sedan till huvudmannen

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med ansvariga på förskolan/skolan kan du skriva ned dina klagomål och skicka in dem till Välfärd skola, Nacka kommun via e-post. Du kan också ringa eller skicka brev.
Du kan vara anonym, men för att få svar behöver du fylla i dina kontaktuppgifter.
e-post: klagomalvalfardskola@nacka.se
Telefon: 08-718 80 00
post: Välfärd skola
Nacka kommun
131 81 NACKA

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare inom Välfärd skola utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Ditt klagomål handläggs skyndsamt.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller en fristående skola eller förskolas hantering av klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

  • Skolinspektionen - hanterar många typer av ärenden, till exempel anmälningar på grund av kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
  • Barn och elevombudet - En elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Beo.
  • Skolväsendets överklagandenämnd - Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
  • Diskrimineringsombudsmannen - Hit anmäler man diskriminering exempelvis p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
  • Arbetsmiljöverket - I skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.