Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun har fattat beslut om vilka avståndsregler som ska gälla för att elever i grundskolan ska vara berättigade till skolskjuts.
Berättigade är elever i kommunala skolor som har längre skolväg än

  • 2 km i skolår 1-2
  • 3 km i skolår 3-6
  • 4 km i skolår 7-9

Observera att elever i kommunala skolor som inte har valt den närmaste skolan inte har rätt till skolkort eller skolskjuts. Om man däremot sökt den närmaste skolan och inte fått plats i denna ska skolkort beviljas om avståndet till den nya skolan berättigar till skolskjuts.
Beslut om ersättning för elever i behov av särskilt stöd samt för elever mottagna i särskolan, fattas av kommunens resurssamordnare. Då sker skolskjuts ofta i form av taxi.

Tillfälliga funktionshinder

I bestämmelsen anges att elever kan ha rätt till skolskjuts även vid funktionshinder. Eftersom skolan ska vara avgiftsfri ankommer det enligt skollagen på kommunen eller skolan att lösa detta. Skolan har dock inget ansvar för att bekosta skolskjuts under mycket tillfälliga funktionshinder. Vårdnadshavarna kan eventuellt använda en privat försäkring för att bekosta sina utlägg för detta. Rektor kan också överväga hemundervisning för mycket tillfälliga funktionshinder.
Kommunen har ansvar för ersättning för skolskjuts vid tillfälliga funktionshinder till följd av olyckshändelse, men den försäkring som Nacka kommun har upphandlat för eleverna ska användas för att bekosta resorna.

Elevens bostadsadress och växelvis boende

Utgångspunkten för prövningen av elevens rätt till skolskjuts är elevens bostadsadress, vilken normalt är detsamma som elevens folkbokföringsadress. Om vårdnadshavarna är skilda men har gemensam vårdnad och eleven bor växelvis på två ställen kan eleven anses ha två adresser. För att då ha rätt till skolskjuts krävs - förutom att kraven ovan är uppfyllda att

  • båda bostadsadresserna ska finnas i Nacka kommun
  • boende ska bygga på ett fast och varaktigt arrangemang och vara likvärdigt fördelat på bägge adresserna. Förhållande bör styrkas av vårdnadshavarna genom skriftlig överenskommelse.

Det räcker med att avståndskraven är uppfyllda till den ena förälderns adress om skolskjuts ges i form av busskort.

Sidan uppdaterades: