Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om stenkrossen vid Gungviken

Varför används inte planmonopolet eller kommunens vetorätt när det gäller krossen?


Svar:

1) Anmälan av miljöfarlig verksamhet måste inte vara planenlig, även om detaljplan kan ge stöd för förbud eller villkor. Om en detaljplan saknas så finns ingen vägledning från plan. Översiktsplanen är inte rättsligt bindande. Domstolen har kommit fram till att det här är ett anmälningsärende. Planmonopolet påverkar inte ärendet.


2) Kommunens vetorätt för miljöfarliga verksamheter var bredare före miljöbalken, som började gälla 1999. Nu för tiden finns krävs bara godkännande från kommunen för vindkraftstillstånd och vissa stora tillståndsärenden som regeringen hanterar - exempelvis kärnkraftverk. Kommunens vetorätt är inte tillämplig på en sådan här kross.

Varför vill Skanska etablera en stenkross i Gungviken?


Svar:

De vill ha en plats för att hantera massor från närområdet och har bedömt området som lämpligt.

Varför görs ingen översikts/detaljplan för området?


Svar:

Översiktsplan finns för hela Nacka, men den är bara vägledande och innehåller inget som hindrar en kross på platsen. En detaljplan tar tid och kommunen kan inte tvinga den privata markägaren att skapa en detaljplan.

Finns det fler stenkrossar i Nacka?


Svar:

Ja, det finns en stenkross vid Fretabs bergtäkt i Kovik. Det finns även en stor stenkross i Skrubba, i Stockholms stad, cirka 600 meter söder om kommungränsen. Viss småskalig krossning genomförs i byggprojekt som en del av bygget, utan att det behövs särskild anmälan.

Vad har Nacka kommun gjort för att förhindra att en stenkross etableras?


Svar:

Kommunen har först förbjudit verksamheten. När ärendet har skickats tillbaka så har kommunen överklagat till Mark- och miljööverdomstolen, och sammanställt en lista med starka argument emot en etablering.

Varför tar inte Nacka kommun ett beslut mot att stenkrossen ska etableras?


Svar:

Kommunen har utvärderat anmälan och förbjudit verksamheten eftersom den inte är lämplig på platsen. Domstolen har underkänt kommunens resonemang och kommunen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen. Innan domstolen har meddelat sin dom så är kommunens roll inte att handlägga, utan att vara överklagande part.

Sidan uppdaterades: