Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tunnelbanan leder till att det byggs i en takt som aldrig tidigare i Nacka. Många projekt börjar med markanvisningar för markområden som kommunen äger. Här samlar vi information till byggherrar och andra som är intresserade av ämnet.

Markanvisning innebär en option att under en viss tid och under vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av kommunal mark för exploatering

Program för markanvändning

Våren 2016 antog Nacka kommun Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Det är ett samlat dokument som beskriver hur kommunen ser på innehav av mark, försäljning och upplåtelse i olika former. Ett avsnitt är kommunens riktlinjer om markanvisningar. Ett tillägg till programmet gjordes under 2017.
Hämta programmet

Riktlinjer för markanvisningar

I kapitel 8 i markprogrammet finns kommunens riktlinjer för markanvisningar. Det avsnittet följer här.

8.1 Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av mark som kommunen äger för bebyggande

8.2 Villkor vid markanvisning

  1. En markanvisning ska tidsbegränsas till två år från kommunens beslut. Om en bindande överenskommelse om genomförande av exploatering inte kan träffas inom denna tid får kommunen göra en ny markanvisning.
  2. Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen eller på grun av att markanvisningsavtalet löpt ut ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation.
  3. Kommunen kan besluta om förlängning av en markanvisning dock endast under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på byggherren.
  4. Kommunen bekostar detaljplaneläggning om markanvisningen avser upplåtelse med tomträtt. Om markanvisningen avser försäljning av mark står byggherren all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. Detta innefattar även kommunens kostnader för detaljplanearbete, vilka faktureras byggherren löpande. Fakturerade kostnader ska avräknas från köpeskillingen om en överenskommelse om fastighetsförsäljning kan träffas inom markanvisningsavtalets löptid.
  5. Kommunen ska återta en markanvisning under tvåårsperioden om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen eller om kommunen och byggherren inte kan komma överens om priset. Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till ersättning. Om kommunen återtar markanvisningen äger kommunen rätt att genast anvisa området till annan intressent.
  6. Vid avbrutet detaljplanearbete har kommunen rätt att använda all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till framtagna och utförda utredningar utan att utge ersättning till byggherren eller till av byggherren anlitade konsulter eller entreprenörer. Detta innebär dock inte att kommunen övertar den upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som byggherren eller annan kan ha i materialet.
  7. Om byggherren inte längre önskar fullfölja markanvisningsavtalet ska kommunen ha rätt till ersättning för de merkostnader som kommunen härigenom orsakas i samband fullföljande av exploateringen.
  8. Den som erhåller markanvisning för hyresrätt ska ha ett av kommunen godkänt, öppet och transparent kösystem.
  9. Markanvisning får inte överlåtas på annan part utan kommunens skriftliga medgivande.

8.3 Redovisning av överväganden

I framtida förslag om markanvisningar tydligt ska framgå vilka krav och villkor som ställs i respektive område och vilka överväganden som gjorts, till exempel beträffande andel lägenheter för sociala ändamål och vilka gröna värden som prioriteras.

vill du veta när vi markanvisar?

Om du anmäler ditt intresse för markanvisningar kommer vi att kontakta dig.
Intresseanmälan

Kommande markanvisningar:
Centrala Nacka, Birkavägen - tidpunkten är inte fastställd
Henriksdal, Henriksdalsbacken - preliminärt under 2018
Centrala Nacka, Nya gatan, norra delen - tidpunkten är inte fastställd
Fisksätra Hamnvägen - preliminärt under 2019
Kraftledningsstråket, Orminge - under 2018


Avslutade tävlingar:
Centrala Nacka: Nya gatan (etapp 1B), hyresrätter
Centrala Nacka: Nya gatan (etapp 1B), fri upplåtelseform
Centrala Nacka: Nya gatan (2)
Centrala Nacka: Nya gatan (3)
Orminge centrum: Nybackakvarteret 1 och 2
Orminge centrum: Parkeringshus med bostäder och handel
Älta: Älta torg etapp A och B
Sickla-Plania, Svindersberg

Nyheter om Nackas markanvisningar

Markanvisning klar för Svindersberg i Nacka

Det blir Småa AB som vinner markanvisningstävlingen och tilldelas mark i Svindersberg för att bygga 230 bostäder.

Gotska Fastighets AB vinner markanvisningstävling i Orminge centrum

Gotska Fastighets AB föreslås tilldelas mark i den andra markanvisningen i Orminge centrum i Nacka kommun. Anvisningen omfattar cirka 60 lägenheter med fri upplåtelseform, 3 000 kvm handel samt ett garage för infartsparkering. Markanvisningen är en del av utvecklingen av Orminge centrum med ca 1300 nya bostäder.

Förlängd anbudstid för markanvisning i Svindersberg

Anbudstiden för markanvisning i Svindersberg är förlängd till 31 januari 2017.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.