Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tunnelbanan leder till att det byggs i en takt som aldrig tidigare i Nacka. Många projekt börjar med markanvisningar för markområden som kommunen äger. Här samlar vi information till byggherrar och andra som är intresserade av ämnet.

Markanvisning innebär en option att under en viss tid och under vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av kommunal mark för exploatering

Program för markanvändning

Den 18 oktober 2021 antog Nacka kommun ett nytt Program för markanvändning. (PDF-dokument, 472 kB) Det är ett samlat dokument som beskriver hur kommunen ser på innehav av mark, försäljning och upplåtelse i olika former.
Hämta programmet (PDF-dokument, 472 kB)

Riktlinjer för markanvisningar

I kapitel 8 i markprogrammet finns kommunens riktlinjer för markanvisningar. Det avsnittet följer här.

8.1 Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av mark som kommunen äger för bebyggande

8.2 Villkor vid markanvisning

 1. En markanvisning ska tidsbegränsas till två år från kommunens beslut. Om en bindande överenskommelse om genomförande av exploatering inte kan träffas inom denna tid får kommunen göra en ny markanvisning.
 2. Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen eller på grun av att markanvisningsavtalet löpt ut ger inte rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation.
 3. Kommunen kan besluta om förlängning av en markanvisning dock endast under förutsättning att byggherren aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på byggherren.
 4. Kommunen bekostar detaljplaneläggning om markanvisningen avser upplåtelse med tomträtt. Om markanvisningen avser försäljning av mark står byggherren all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. Detta innefattar även kommunens kostnader för detaljplanearbete, vilka faktureras byggherren löpande. Fakturerade kostnader ska avräknas från köpeskillingen om en överenskommelse om fastighetsförsäljning kan träffas inom markanvisningsavtalets löptid.
 5. Kommunen ska återta en markanvisning under tvåårsperioden om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen eller om kommunen och byggherren inte kan komma överens om priset. Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till ersättning. Om kommunen återtar markanvisningen äger kommunen rätt att genast anvisa området till annan intressent.
 6. Vid avbrutet detaljplanearbete har kommunen rätt att använda all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till framtagna och utförda utredningar utan att utge ersättning till byggherren eller till av byggherren anlitade konsulter eller entreprenörer. Detta innebär dock inte att kommunen övertar den upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som byggherren eller annan kan ha i materialet.
 7. Om byggherren inte längre önskar fullfölja markanvisningsavtalet ska kommunen ha rätt till ersättning för de merkostnader som kommunen härigenom orsakas i samband fullföljande av exploateringen.
 8. Den som erhåller markanvisning för hyresrätt ska ha ett av kommunen godkänt, öppet och transparent kösystem.
 9. Markanvisning får inte överlåtas på annan part utan kommunens skriftliga medgivande.

8.3 Redovisning av överväganden

I framtida förslag om markanvisningar tydligt ska framgå vilka krav och villkor som ställs i respektive område och vilka överväganden som gjorts, till exempel beträffande andel lägenheter för sociala ändamål och vilka gröna värden som prioriteras.

Vill du veta när vi markanvisar?

Du kan anmäla intresse för att få information om kommande markanvisningar. Kommunen har ett register över intresserade exploatörer. De som står i registret får inbjudan till kommande markanvisningstävlingar.
Registrera ditt företag för att få information om kommande markanvisningstävlingar

Aktuella markanvisningar:

Henriksdalsbacken, del av Henriksdal, etapp 1

Avslutade tävlingar:

Markanvisningstävling för två industritomter i Saltsjöbaden

Markanvisningstävling för Sydvästra Plania, Sickla

Naturban markanvisningstävling för bostadskvarteret Parkkvarter 2 i Centrala Nacka.

Anbudstävling för flerbostadshus i Sydvästra Stensö, Älta.

22 juni-20 augusti pågår en markanvisningstävling för flerbostdshus i Sydvästra Stensö, Älta.

Anbudstävling två fastigheter i norra Skuru

Anbudstävling industrifastighet, Prästkragens väg

Kraftledningsstråket, Orminge (punkthus och radhus)

Centrala Nacka: Nya gatan (etapp 1B), hyresrätter

Centrala Nacka: Nya gatan (etapp 1B), fri upplåtelseform

Centrala Nacka: Nya gatan (2)

Centrala Nacka: Nya gatan (3)

Orminge centrum: Nybackakvarteret 1 och 2

Orminge centrum: Parkeringshus med bostäder och handel

Älta: Älta torg etapp A och B

Sickla-Plania, Svindersberg

Sidan uppdaterades: