Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Förskola & skola

Förskola och skola för flyktingar från Ukraina

For translation to other languages than Swedish: Please use "Translate page" at the top of the web page.

Har ukrainska barn rätt att gå i förskola eller skola?

Ja, de familjer som har sökt asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har rätt till förskola, grundskola och fritidshem på samma villkor som svenska medborgare.

På Skolverkets webbsida finns information på ukrainska om det svenska skolsystemet. Länk till Skolverkets information

Allmänt om ansökan om förskola eller skola

Observera att ansökan om förskola görs i två steg. Först måste den som ansöker visa att familjen är asylsökande eller har rätt till skydd enligt EU:s massflyktingdirektiv. Sedan får familjen information om hur de ansöker om förskola. Ansökan om plats i förskoleklass och grundskola görs i ett steg.

Det går bra att ansöka om förskola och skola innan familjen har registrerat sig hos Migrationsverket. När Migrationsverket har utfärdat uppehållstillstånd skickar du det till Nacka kommun.

Förskola

Regler för rätt till förskola

Allmän förskola

Alla barn i ålder 3-5 år har rätt till allmän förskola utan krav på att vårdnadshavaren ska arbeta eller vara arbetssökande. Verksamheten allmän förskola följer skolans terminer och omfattar 15 timmar per vecka under perioden slutet på augusti till början av juni. Allmän förskola är kostnadsfri.

Eftersom allmänna förskolans termin slutar i början av juni kommer inga fler placeringar att göras i allmän förskola med start under vårterminen. De barn födda 2017-2018-2019 som ansökt om allmän förskola kommer att placeras med start i augusti.

Förskola

För att ha rätt till mer vistelsetid än allmän förskola ska barnets vårdnadshavare arbeta eller vara arbetssökande, det vill säga vara anmäld hos arbetsförmedlingen. Om det finns särskilda behov kan utbildningsenheten pröva ansökan om plats.

Vårdnadshavare som arbetar har rätt till vistelsetid i förhållande till sin arbetstid plus restid. Arbetssökande har rätt till 25 timmar förskola per vecka, enligt Nacka kommuns riktlinjer.

Vårdnadshavaren betalar avgift för förskola i förhållande till familjens inkomst. För att få rätt avgift måste familjens inkomst registreras i e-tjänsten Nacka24.

Ansökan om förskola

Hur gör jag ansökan om förskola?

Ansökan görs i två steg via digitala formulär, ingen inloggning behövs.

 1. Rätt till förskola
  I det första steget gör familjen en ansökan så att Nacka kommun kan bedöma om familjen har rätt till plats i förskola.
  Klicka på länken nedan för att komma till det digitala formuläret och bifoga efterfrågade dokument. Ingen inloggning behövs.

  Ansökan förskola länk till digitalt formulär
 2. Ansökan om plats
  När ansökan har godkänts skickar utbildningsenheten ett meddelande via e-post med information om hur du går vidare och gör din ansökan om förskola.

  Om din ansökan inte har blivit godkänd blir du kontaktad av utbildningsenheten, antingen via mejl eller per telefon.

Beslut från Migrationsverket - komplettering i efterhand

Om du inte har fått besked från Migrationsverket när du gör ansökan kan du komplettera ansökan i efterhand.

Kompletterande dokument från Migrationsverket kan

 • skickas med e-post till utbildningsenheten@nacka.se
 • skickas med post till Nacka kommun, utbildningsenheten 131 81 Nacka eller
 • lämnas i receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15 i Nacka.

Grundskola

Ansökan görs i ett digitalt formulär, ingen inloggning behövs.

Ansökan om plats i förskoleklass eller grundskola
Familjen gör en ansökan så att Nacka kommun kan bedöma om familjen har rätt till plats i förskoleklass eller grundskola. I det digitala formuläret får familjen även ange vilka skolor som de är intresserade av.

Klicka på länken nedan för att komma till det digitala formuläret och bifoga efterfrågade dokument. Ingen inloggning behövs.

Ansökan grundskola Länk till digitalt formulär


Om din ansökan inte har blivit godkänd blir du kontaktad av utbildningsenheten, antingen via mejl eller per telefon.

Ansöka om att byta skola

Om familjen tidigare gjort en ansökan och har fått en skolplacering men vill byta till en annan skola ska formuläret nedan användas:

Byta grundskola Länk till digitalt formulär

Beslut från Migrationsverket - komplettering i efterhand

Om du inte har fått besked från Migrationsverket när du gör ansökan kan du komplettera ansökan i efterhand.

Kompletterande dokument från Migrationsverket kan

 • skickas med e-post till utbildningsenheten@nacka.se
 • skickas med post till Nacka kommun, utbildningsenheten 131 81 Nacka eller
 • lämnas i receptionen i Nacka stadshus, Granitvägen 15 i Nacka.

Fritidshem

Regler för fritidshem

För att ha rätt fritidshem ska barnets vårdnadshavare arbeta eller vara arbetssökande, det vill säga vara anmäld hos arbetsförmedlingen. Om det finns särskilda behov kan utbildningsenheten pröva ansökan om plats.

Vårdnadshavare som arbetar har rätt till vistelsetid i förhållande till sin arbetstid plus restid. Arbetssökande har rätt till 10 timmar fritidshem per vecka, enligt Nacka kommuns riktlinjer.

Vårdnadshavaren betalar avgift för fritidshemmet i förhållande till familjens inkomst. För att avgiften ska bli rätt måste familjens inkomst registreras i e-tjänsten Nacka24.

Ansökan om fritidshem

Om familjen uppfyller krav för plats i fritidshem: Skolan där barnet går kontaktar kundvalssamordningen på utbildningsenheten.

Barnets vårdnadshavare får sedan ett mejl med information om hur ansökan görs.

Gymnasieskola

Ansökan görs i två steg via digitala formulär, ingen inloggning behövs. Observera att för att ha rätt till gymnasieskola enligt EU:s massflyktsdirektiv måste ungdomen påbörja utbildning innan 18 års ålder.

 1. Rätt till plats i gymnasieskola
  I det första steget gör eleven en ansökan så att Nacka kommun kan bedöma om eleven har rätt till plats i gymnasieskolan..
  Klicka på länken nedan för att komma till det digitala formuläret och bifoga efterfrågade dokument. Ingen inloggning behövs.
  Digitalt formulär för gymnasieskola
 2. När ansökan blivit godkänd
  Gymnasieskolan som du angav i din ansökan får besked av Nacka kommun att du har rätt till utbildning i gymnasieskolan. Skolan kontaktar dig efter att ansökan beviljats.

Språkintroduktion

För nyanlända ungdomar i gymnasieåldern som inte har kunskaper i svenska är det språkintroduktion som blir aktuell utbildning. Du kan läsa mer om på sidan om språkintroduktion.

Skolor i Nacka med språkintroduktion

Om din ansökan inte blivit godkänd

Om din ansökan inte har blivit godkänd blir du kontaktad av utbildningsenheten, antingen via mejl eller per telefon.

Information in English

Preschool - ages 1 to 6

Rules regarding preschool

Public preschool

All children aged 3-5 years have the right to a general preschool without the requirement that the guardian must work, study or be a jobseeker. The general preschool activity follows the school's semesters and comprises 15 hours per week during the period from the end of August to the beginning of June. Public preschool is free of charge.

Preschool

To be entitled to more time than the general preschool, the child's guardian must either be working, studying, or seeking a job. If you are seeking a job, you should be registered with the Swedish public employment service.

Guardians who work have the right to preschool in relation to their working hours plus travel time. Jobseekers are entitled to 25 hours of preschool per week, according to Nacka municipality's guidelines.

The guardian pays a fee for preschool in relation to the family's income. To get a correct fee the family's income must be registered in the e-service Nacka24.

Application for preschool

The application is made in two steps via digital forms, no login required.

 1. Right to preschool
  In the first step, the family makes an application so that Nacka municipality can assess whether the family has the right to a place in preschool.
  Click on the link below to access the digital form and attach the requested documents. No login required.
  Online application for Preschool
 2. Application for a place in preschool
  When the application has been approved, the education unit (kundvalssamordning@nacka.se) sends a message via e-mail with information on how to proceed and make your application for preschool.

If your application has not been approved, you will be contacted by the education unit, either by email or by phone.

Compulsory school - ages 6-16

The application is made via digital forms, no login required.

The parent/guardian or legal custodian ("god man") makes an application so that Nacka municipality can assess whether the family has the right to education. In the application you also state which three schools you would like to choose should the application be approved.

Click on the link below to access the digital form and attach the requested documents. No login required.

Online application for compulsory school


If your application has not been approved, you will be contacted by the education unit, either by email or by phone.

Öppna förskolan välkomnar barn och vuxna

I Nacka finns fem öppna förskolor som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola. På öppna förskolan är både vuxna och barn delaktiga i verksamheten och ni kan leka, sjunga och träffa andra barn och vuxna.
Här hittar du alla de öppna förskolorna i Nacka

Finns det möjlighet till studier i Komvux?

Personer som vistas i Nacka med skydd av massflyktsdirektivet har möjlighet att studera sfi, svenska för invandrare, och svenska som andraspråk på både grundläggande och gymnasial nivå. Rätten gäller inte andra kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Kontakta oss vid frågor/Questions? Contact us!

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta utbildningsenheten i Nacka kommun, e-post utbildningsenheten@nacka.se

If you have any questions, you are welcome to contact the Department of education (Utbildningsenheten) in Nacka municipality,
e-mail utbildningsenheten@nacka.se

Sidan uppdaterades: