Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Bygga, bo & miljö

Gungviken - Skanskas ansökan om att etablera en stenkross

Skanska Industrial Solutions AB har anmält upplag om krossning av berg inom området Gungviken. Nacka kommuns ståndpunkt är att platsen är olämplig för den tänkta verksamheten. Uppdatera dig om vad som har hänt i ärendet.

Gungviken

Gungviken är ett område som ligger väster om Drevinge gård (Erstavik 25:1). Den aktuella platsen ligger på privat mark intill Saltsjöbadsleden, mellan Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra, väster om Drevinge gård, se gulmarkerat område i bilden.

stenkross-skanska-drevinge.jpg

Här kan du läsa om processen vid anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Här kan du läsa om hur processen går till efter att en anmälan av att etablera en stenkross kommer in till kommunen.

Detta har hänt - ärendet i kronologisk ordning

Våren 2024

Den 5 mars överklagar miljö- och stadsbyggnadsnämnden vid Nacka kommun ärendet via ordförandebeslut till mark- och miljööverdomstolen. Vi inväntar Mark- och miljööverdomstolens beslut. Antingen så kommer de att fastslå förbudet, eller så kommer de att döma att Nacka kommun ska få tillbaka ärendet för handläggning.

Våren 2021

Den 15 mars 2021 bedömar mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt att massorna visserligen är avfall, men eftersom de i förlängningen är tänkta för bygg- och anläggningsändamål så omfattas de inte av den punkt i miljöprövningsförordningen som Länsstyrelsen hänvisat till. Ärendet bedöms således annorlunda av Mark- och miljödomstolen, som beslutar att återförvisa överklagandet av miljö- och stadsbyggnadsnämndens förbud av verksamheten till Länsstyrelsen. Läs domen här.

Sommaren 2020

I juni 2020 överklagar Skanska Länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen, med hänvisning till att massorna som ska hanteras inte räknas som avfall och att de därför inte behöver tillstånd. Läs mark- och miljödomstolens yttrande över överklagandet här.

Vintern 2019

Länsstyrelsen svarar den 18 december 2018 med en dom som säger att den verksamhet som Skanska planerar att bedriva är så omfattande vad gäller avfallshantering att den är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Kommunens förbud är därför oviktigt, eftersom tillståndsplikten gör att verksamheten redan är förbjuden tills den har prövats av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Enligt Länsstyrelsen är det dock inte avgörande om massorna klassas som avfall eller produkt. Det påverkar visserligen om tillståndsplikt gäller enligt förordningen, men eftersom den beskrivna verksamheten är så omfattande så kan kommunen ändå förbjuda kräva att den tillståndsprövas. Eftersom verksamheten är tillståndspliktig så prövas inte lokaliseringen innan ansökan om tillstånd kommit in. Läs Länsstyrelsens dom i överklagandet här. Läs Länsstyrelsens dom i överklagandet här.

Våren 2019

Skanska överklagar förbudet till Länsstyrelsen den 13 maj 2019. Läs överklagan här.

Våren 2019

Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd remitterar anmälan och granskar Skanskas handlingar och inkomna synpunkter och utifrån miljöbalken tar ställning till verksamheten utifrån miljöbalkens regler om hänsyn till miljö och påverkan på människors hälsa.

Hösten 2018

Skanska Industrial Solutions AB anmäler upplag om krossning av berg inom området Gungviken. Skanska begär att ärendet ska hanteras som miljöfarlig verksamhet och anmäler ärendet till Nacka kommuns miljö- och stadsbyggnadsnämnd i deras roll som tillsynsmyndighet. Läs mer här om hur en anmälan av miljöfarlig verksamhet går till.

Sidan uppdaterades: