Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ekoberget naturreservat

Ekoberget är Nackas minsta naturreservat, cirka 5 hektar stort och ligger i Boo. Det branta och cirka 40 meter höga berget ligger alldeles söder om Värmdöleden, där leden passerar Kilsviken. Länsstyrelsen Stockholms län förvaltar reservatet.

Hitta hit

Ekoberget ligger cirka 18 km från Slussen. Med buss åker du från Slussen till och stiger av vid hållplats Kils Gård i Boo. Promenad till Ekobergets naturreservat cirka 500 meter. Aktuell tidtabell och bussnummer hittar du på www.sl.se.

Parkering:
Det finns inga parkeringsplatser i anslutning till naturreservatet.

Ta hjälp av Stockholms läns naturkarta som finns både som app och webbplats:
Naturkartan Ekoberget

Fakta och dokument

Areal: 2,5 hektar
Förvaltas av: Länsstyrelsen Stockholms län
Markägare: Enskild
Läs mer om Ekoberget naturreservat på Länstyrelsen Stockholms läns webbplats

Att göra i reservatet

Promenera, klättra, titta på utsikten

Reservatet omfattar den sydvästra delen av Ekoberget och den stig som går längs vattnet nedanför bergväggen. Från Ekoberget har man en vidunderlig utsikt över Baggensfjärden och stigen inbjuder till promenad utmed stranden, med bergets imponerande brant på den ena sidan och fjärdens glittrande vatten på den andra. Utmed berget finns även flera populära klätterleder.

Naturen

Vegetationen på Ekoberget är sparsam. Små tallar och ett och annat lövträd klamrar sig fast i skrevorna. I den karga miljön växer också ljung, renlav och kruståtel. Stranden är skogbevuxen med barrblandskog med inslag av lövträd och i söder finns flera grova tallar som troligen är över 200 år gamla. Längs stigen växer buskar som måbär, slån, nypon och björnbär.

Reservatet ingår i Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i EU. Urvalet av områden till Natura 2000 har gjorts för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer finns kvar för framtida generationer.
Här kan du läsa mer Natura 2000

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten i reservatet.

Det är inte tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet.
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • Tälta.
  • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.

För markägare/nyttjanderättshavare

Avverkning av skogen är förbjuden. Vid svår skadegörelse som till exempel skogseld, insekter eller svampar, har markägaren rätt att avverka och tillgodogöra sig torra och svårt skadade träd. Skogsvårdsstyrelsen måste dock alltid kontaktas innan ett sådant ingrepp får ske.

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Skötselplan och föreskrifter för Ekoberget naturreservat hittar du på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Ta hjälp av Länstyrelsen Stockholms läns naturkarta som finns både som app och webbplats: Naturkartan Ekoberget

Sidan uppdaterades: