Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd för tillägg av A-föreskrift i Skarpnäs naturreservat

Skarpnäs naturreservat bildades 2022. Ett förslag om tillägg i föreskrifterna för reservatet har tagits fram och ska behandlas i ett samråd under perioden 10 oktober - 13 november 2023.

Skarpnäs naturreservat har vunnit laga kraft. Nacka kommun samråder nu med sakägare, remissinstanser och övriga om ett tillägg av en A-föreskrift att det är förbjudet att avverka eller skada träd och buskar eller utföra annan skoglig åtgärd. Samrådet gäller endast för den aktuella föreskriften. Övriga föreskrifter, reservatets avgränsning och skötselplan är sedan tidigare beslutade i kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Dessa finner du här.

Samrådet pågår från och med den 10 oktober 2023 till och med den 13 november 2023.

Under samrådstiden finns samrådshandlingarna i menyn Status och handlingar under rubriken Samråd samt i utställningshallen i entrén till Nacka stadshus, Granitvägen 15.

Samrådet har kungjorts den 10 oktober 2023 i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Nacka Värmdö Posten, Post- och Inrikes Tidningar samt på kommunens anslagstavla.

Synpunkter på samrådshandlingarna skickas med e-post till: registrator@nacka.se. Diarienummer NTN 2022-335 ska skrivas in i ämnesraden.

Synpunkter kan också skickas med post till:

Registrator

Nacka kommun

131 81 Nacka

Märk handlingen med diarienummer NTN 2022-335.

Frågor besvaras av: Anna Herrström, telefon: 08-718 96 19

Sidan uppdaterades: