Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skarpnäs naturreservat

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust. Naturen är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm.

HItta hit

Reservatet ligger cirka en kilometer från Orminge centrum, där många bussar stannar. För den som vill utforska området norrifrån kan ett alternativ vara buss 416 till Telegrafberget.

Länk till karta/tavla. (PDF-dokument, 12,2 MB)

Naturkartan - din hjälp i naturen

Nackas naturkarta är vår guide till pärlor i Nackas vackra natur. Nackas naturkarta finns både som app och webbplats. Du har nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute.

I kartan hittar du snabbt entréer med informationstavlor till naturreservaten och det stora Erstaviksområdet, får tips om badplatser, utsiktspunkter och andra intressanta platser. Låt dig inspireras av vackra bilder och beskrivningar av vandringsleder och naturområden! Appen håller reda på var du befinner dig när du använder den. Och du kan kommentera och dela dina favoritplatser med vänner.

Nackas naturkarta finns som app för iPhone och Android , på webbplatsen www.naturkartan.se/nacka
samt som en integrerad karta på den här sidan.


qr-naturkartan.jpg


QR-koden för att hitta appen Nackas naturkarta

Fakta och dokument

Areal: 240 hektar
Areal vatten: cirka 20 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun

Ladda ned Skarpnäs skötselplan och föreskrifter

Dramatiskt landskap

Området är ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, genomdraget av tydliga dalar. Förkastningen vid kusten är hög och brant, med en fallhöjd på hela 70 meter från Kummelbergets högsta punkt till havet. Det är ett landskap som ger chans till hisnande utblickar.

Den varierande terrängen har gett Skarpnäs en omväxlande och rik natur där de värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. På hällmarkerna finns många tallar som vuxit där i mellan 200 och 300 år. Där finns rödlistade arter som tallticka, mottaggsvamp, praktbagge och reliktbock.

Viktiga miljöer för sällsynta arter

Danmarks ängar som ligger i den sydvästra delen av reservatsområdet är den enda öppna marken och slås årligen. Här har den rödlistade skalbaggen smalvingad blombock, bland andra arter, som är beroende av fuktig ängsmark observerats.

Mellan Krokträsken och Danmarks ängar brann ett område 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Skarpnäs artikel.jpg

Foto överst och ovan: Henrik Trygg

Att göra i reservatet

Vandra och promenera

Booleden är en 15 km lång vandringsled som delvis går genom Skarpnäs naturreservat. Om du går hela Booleden passerar du sjöar, utsiktsplatser, fornminnen och kulturhistoriska platser.

Läs mer om Booleden här

Motionsspår

Det finns två motionsspår i reservatet; Röda spåret är en obelyst slinga på 2 900 meter med röda markeringar på träden. Den har ett mestadels jämnt underlag och två rejäla backar.

Krokhöjdens motionsspår är ett belyst motionsspår på 1700 meter med orange markeringar. Underlaget är jämnt och fungerar bra även för dig som har barnvagn.

Läs mer om motionsspår

Grilla

Det finns två grillplatser där du kan grilla medhavd mat, en på östra sidan av den norra av de små sjöarna Krokträsken och en på östra sidan av Glasbrukssjön.

Tipspromenad

Upptäck reservatet och lär dig mer om naturen med vår tipspromenad! Allt du behöver är en mobiltelefon. Promenaden är cirka 4 km med några backar och går längs Röda spåret och Booleden.

Klicka här för att komma till tipspromenaden

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Sätta upp skylt, affisch, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt
 • Fälla, skada eller ta bort levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande
 • Gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord och sten
 • Skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat, annat än inom anvisat område och då endast mellan den 21 augusti och den 28 februari
 • Cykla annat än på stig eller anlagd väg, om ej annat anges
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka
 • Göra upp eld annat än på anvisad grillplats
 • Övernatta mer än två nätter i rad på samma plats

Du behöver reservatsförvaltarens tillstånd om du önskar:

 • Anordna tävlingar, marknader, event eller liknande verksamheter med fler än 100 personer, med undantag för aktiviteter som ordnas av skolor och förskolor för deras elever
 • Inom reservatets gräns i kantzoner i naturmark närmast bebyggelse (max tio meter från tomtgräns) anlägga ledning, dikesdragning eller liknande
 • Anlägga anordning (exempelvis damm) för att rena och fördröja dagvatten från Västra Orminge

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: