Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Källtorpssjön

Källtorpssjön är en mycket populär badsjö, både sommar och vinter. Vintertid plogas en stor skridskobana. Hellasgården, ett centrum för friluftsliv för hela Stockholmsområdet, ligger vid sjöns södra strand, nära Ältavägen. Huvuddelen av sjön ligger inom Nackareservatet.

Sjöfakta

Yta 40,4 hektar
Medeldjup 4,7 meter
Maxdjup 7,6 meter
Nivå 23 meter
Volym 1 920 000 m³

Tillstånd

Näring-fosfor
Näring-kväve
Surhet
Siktdjup

Bästa tillståndsklass = blå,
sämsta = röd.
Mer förklaringar i sjöordlistan

Bad och friluftsliv

Bad

Anordnade badplatser finns både vid Hellasgården och vid norra stranden, söder om Hästhagen. Dessutom förekommer spontanbad från klippor utmed sjön.
Badplatser i Älta

Motion

Förutsättningarna för motion och friluftsliv i och kring sjön är mycket goda. I skogarna finns ett utbyggt nät av större och mindre markerade spår och promenadvägar. Omgivningarna lämpar sig för terränglöpning, orientering och skidåkning. Cykling är tillåtet på några skogsstigar.

På Hellasgården kan man hyra bland annat kanot, beachvolleyboll och skridskor. Fiskekort och orienteringskartor finns att köpa. Inomhus finns möjlighet till bland annat bastubad, styrketräning och massage.
Hellasgårdens webbplats

Källtorpssjön ligger i ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresset ska bevakas i allt arbete med samhällsplanering. Källtorpssjön ligger också delvis inom det stora natur- och jordbruksområdet Erstavik.
Läs mer om Erstavik

Fiske

Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller för fiske i sjön. Det finns goda möjligheter att fiska från land. Regnbåde har planterats in. Vid kommunens senaste provfiske hittades abborre, löja, mört och björkna.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Växtligheten är mycket riklig i Källtorpssjöns grundare vikar. I övrigt har sjön gles vegetation, eftersom stränderna mest består av kala berghällar.

Både sjön och dess omgivningar har botaniskt, zoologiskt och geologiskt värde. Speciellt de häckande fåglarna ger sjön ett högt skyddsvärde. Storlom häckar i området. En skrattmåskoloni med cirka 200 par häckar på ön i sjön. Den är en av 13 kolonier i länet. De rundhällar och isräfflor från istiden som finns vid stränderna gör sjön till ett intressant studieobjekt.

Bild: storlom, illustration Mattias Pettersson. Klicka för att se bilden större!

Sjön klassas av Nacka kommun som ekologiskt känslig. Utvidgat strandskydd gäller utmed sjön.

Miljötillstånd

Siktdjupet är måttligt (2,5-5,0 meter). Sjöns fosfor- och kvävehalter klassas som måttliga. Syrebrist uppträder sällan över 6 meters djup. Motståndskraften mot försurning är relativt god.

Sjön innehåller mycket humus, som kommer från myrmarkerna i Nackareservatet. Det är humusämnena som gör vattnet brunfärgat.

Källtorpssjön och EU:s vattendirektiv

Vattnets naturliga vägar är utgångspunkten för EU:s vattendirektiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet omfattar egentligen alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, men när det gäller miljömål ligger fokus på de större eller viktigare områden som kallas för vattenförekomster. Källtorpssjön hör till de vattnen, eftersom det finns en EU-klassad badplats i sjön.

Det övergripande målet är att alla vattenområden ska få god ekologisk och kemisk status. Ekologisk status delas in i fem klasser:

För kemisk status finns bara två klasser: god (blå), otillfredsställande/uppnår ej god status (röd)

Källtorpssjön har idag god ekologisk status och god kemisk status (om man räknar bort kvicksilver och bromerade difenyleter, som överskrids överallt).

Data om undersökningar och mål för vattenförekomster samlas systematiskt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
Se beskrivningen av Källtorpssjön i VISS

Sjövård

Ältavägen passerar genom avrinningsområdet nära sjön. Vid sjön finns en pumpstation med katastrofutsläpp till sjön. För framtiden är det viktigt att avleda eller rena dagvatten som rinner till sjön.

Sidan uppdaterades: