Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Strålsjön

Strålsjön ligger som ett mörkt öga i Erstaviksskogarnas grönska. Sjön omges av två naturreservat: Strålsjön-Erstavik och Älta mosse-Strålsjön. Sjön ligger samtidigt nära bostadsområden i Älta.

Sjöfakta

Yta 5,0 hektar
Medeldjup 2,4 meter
Maxdjup 7,4 meter
Nivå 31,5 meter över havet
Volym 110 000 m³

Bild: Bäverhydda vid sjöns strand.

Bad och friluftsliv

Bad

En kommunal badplats finns i sjöns norra del. Den fina sandstranden är omgiven av pelartallskog.
Badplatser i Nacka

Motion och friluftsliv

Sörmlandsleden passerar nära sjön.

Strålsjön ligger i Erstaviksområdet, som är klassat som riksintresse för friluftslivet. Riksintresset ska bevakas i allt arbete med samhällsplanering. Strålsjön-Erstavik är ett naturreservat på Erstaviks mark.
Om Erstavik
Om naturreservatet Strålsjön-Erstavik

Fiske

Gädda, abborre, småvuxen mört och braxen hittades vid kommunens senaste provfiske.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

I Strålsjöns sydvästra del breder sjökantsvegetationen ut sig mycket med bland annat pors. Utanför bältet finns ett fält av gul och vit näckros med inslag av bred kaveldun. En ståtlig hällmarkstallskog finns inom naturreservatet Strålsjön-Erstavik.

Strålsjön räknas av Nacka kommun som ekologiskt känslig. Utvidgat strandskydd gäller i vattnet och på land för större delen av sjön. Strandskyddet är upphävt inom bebyggelsen sydöst om sjön.

Miljötillstånd

Strålsjön är en näringsfattig skogssjö som är försurningskänslig. Buffringsförmågan är samtidigt relativt god. Det humusrika vattnet från Älta mosse kan periodvis sänka Strålsjöns pH-värden. Fosforhalterna är tämligen låga.

Sjön innehåller mycket humus, som kommer från myrmarkerna i Nackareservatet. Det är humusämnena som gör vattnet brunfärgat.

Tillstånd enligt naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet

Sjövård

Strålsjön kalkades under 1970-talet. Kontroll av pH och alkalinitet ska ske eftersom sjön är försurningskänslig. Om alkaliniteten blir <0,05 mekv/l måste sjön kalkas.

Sidan uppdaterades: