Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Strålsjön-Erstavik naturreservat

Strålsjön- Erstavik naturreservat är lätttillgängligt och välbesökt. Reservatet ligger i Erstaviks naturområde, öster om Ältavägen mellan Älta och Kolarängen. Större delen av Strålsjön ligger inom reservatet och en mindre del av sjön ligger i grannreservatet Älta mosse–Strålsjön.

Hitta hit

Åker du buss tar du buss 401 från Slussen. Stig av vid hållplatsen Ormbunksvägen. Eller så kan du ta buss 801 från Gullmarsplan och stiga av vid hållplats Bäckalidsvägen som ligger nära Strålsjön.
Med bil åker du via Ältavägen och svänger av vid Erstaviksvägen.
Parkering finns ca en kilometer efter att du svängt av vid Erstaviksvägen.

Karta för nedladdning och utskrift (pdf)
(Strålsjön-Estavik och Älta mosse-Strålsjön)

Fakta och dokumnet

Areal: 63 ha
Areal vatten: ca 3 ha
Markägare: Herman Petersen Fideikommiss AB
Förvaltas av: Markägarna

Föreskrifter, Avgränsning, Skötselplan (PDF-dokument, 5,1 MB)

Mer information finns på erstavik.se, där du också kan lämna synpunkter.

Att göra i reservatet

Motion och friluftsliv

Reservatet är lättillgängligt och välbesökt och utnyttjas bland annat till skid- och skridskoåkning, promenader, svamp och bärplockning. Tillsammans med Älta mosse – Strålsjöns naturreservat är området ett sammanhängande och välbesökt rekreationsområde.

Vandra

Sörmlandsleden som är en populär vandringsled passerar naturreservatet på Strålsjöns östra sida.
Läs mer om vandringsleder i Erstavik

stig strålsjön.jpg

Bada

I norra delen av Strålsjön finns en anlagd populär badplats som heter Strålsjöbadet.

Läs mer om Strålsjöbadet.
Läs mer om Strålsjön

Natur och kultur

Genom reservatet går delar av en mäktig rullstensås och terrängen runt Strålsjön domineras av gles pelartallskog och hällmarkstallskog.

Boplatser från stenåldern

Längs krönet av den sandiga och grusiga rullstensåsen ligger ett pärlband av boplatser från stenåldern. Karaktäristiskt för dessa boplatser är att de var belägna i sluttningar i anslutning till skyddande vikar. För fem tusen år sedan gick vattenlinjen betydligt högre än idag och stora delar av det nuvarande landskapet var täckt av havsvikar. De krukskärvor som har hittats på platsen tyder på det det var så kallade gropkeramiska boplatser och att näringsfånget huvudsakligen bestod av fiske, jakt och svinskötsel.

Erstaviks kulturhistoria är av riksintresse

Reservatet ligger i det stora grönområdet Erstavik som ägs och förvaltas av familjen Af Pedersen, som också äger hela Erstaviksområdet. Eftersom man under lång tid har bedrivit sammanhängande jord- och skogsbruk har stora områden bevarats gröna.

Öppna ängsmarker, skog, badsjöar, stigar och spår karaktäriserar området. Erstavik är av riksintresse för sin kulturhistoria och sin stora betydelse för friluftslivet.
I sin helhet är Erstavik 2400 hektar stort.

Läs mer om Erstavik

Foto: Bäverhydda vid Strålsjön

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • Störa djurlivet
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • Tälta
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp
 • Cykla i terräng - som betyder att du inte får cykla utanför anlagda stigar och vägar
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för reservatet Strålsjön-Erstavik

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: