Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jämföraren

Nu har vi gjort det ännu enklare för dig att göra ditt kundval via webben. I Jämföraren hittar du alla tillgängliga kundval i Nacka inom jobbexperter, förskola och skola, kommunal vuxenutbildning, kulturskola och social omsorg. Jämföraren ger dig en bra överblick inför ditt val, oavsett om du surfar på dator eller i mobilen.

Varifrån kommer uppgifterna?

 • Många av måtten i Jämföraren kommer från undersökningar som kommunen genomför regelbundet, till exempel kundundersökningar.
 • Andra mått baseras på nationell statistik eller statistik som kommunen samlar in.
 • Faktauppgifter kommer från kommunens administrativa system eller från särskilda insamlingar.

Mått och uppgifter som redovisas omfattar alla anordnare av verksamheten. I en del fall redovisas inte uppgifter för en anordnare då antalet svar eller deltagare är för litet. Nya anordnare har ibland inte hunnit delta i en undersökning eller fått tillfälle att lämna uppgifter. I en del fall kan en anordnare ha avstått från att lämna uppgifter eller inte deltagit i en undersökning.

Tolkning av uppgifterna

Det kan självfallet finnas olika förklaringar till resultaten. Fråga gärna anordnaren hur de ser på sina resultat och hur de arbetar med att utveckla verksamheten. Resultaten används i anordnarnas kvalitetsarbete, och förhållanden kan därför ha förändrats sedan mätningen genomfördes.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Jämföraren. Hör gärna av dig även om du har synpunkter på vad du tycker är viktigt att kunna jämföra. Mejla oss på info@nacka.se

Här hittar du alla Nackas jämförelsesidor

Verksamhet inom arbetsmarknadsinsatser

Verksamheter inom förskola och skola

Förskola och skola: Läs mer om måtten

Kundernas viktigaste mått

Jämföraren visar kvalitetsmått och faktauppgifter. Urvalet av uppgifter och mått har gjorts med hjälp av undersökningar om vad kunder och medborgare tycker är allra viktigast att få veta.

Varifrån kommer uppgifterna?

Många av måtten i Jämföraren kommer från undersökningar som kommunen genomför regelbundet, till exempel elev- och föräldraenkäter. Andra mått baseras på nationell statistik eller statistik som kommunen samlar in. Faktauppgifter kommer från kommunens administrativa system Nacka24 eller från särskilda insamlingar.

Mått och uppgifter som redovisas omfattar alla anordnare av verksamheten, både kommunala och fristående.

Tolkning av uppgifterna

Det kan självfallet finnas olika förklaringar till resultaten. Fråga gärna anordnaren hur de ser på sina resultat och hur de arbetar med att utveckla verksamheten. Resultaten används i anordnarnas kvalitetsarbete, och förhållanden kan därför ha förändrats sedan mätningen genomfördes.

När det står "Information saknas"

Att det i stället för ett värde i en del fall står Information saknas kan antingen bero på att det är ett för lågt antal svarande/för låg svarsfrekvens, eller på att anordnaren är ny och att det därför inte finns data att tillgå ännu. I något enstaka fall kan det även bero på att anordnaren inte genomfört undersökningen. Klicka på respektive block nedan för mer information.

Förskola

Vad innebär texten "Information saknas"?

Om antalet svar är färre än sex eller om svarsfrekvensen är lägre än 50 procent i elev- och föräldraenkäter redovisas inget resultat och det står i stället Information saknas. Förskolor som är nya och inte hunnit delta i kundenkäten har också texten Information saknas.

Enkätundersökning

Nacka kommun genomför varje år en enkätundersökning för att ta reda på vad föräldrar och elever tycker om förskolornas verksamhet. Enkäten går till samtliga föräldrar som har barn på förskola. Alla förskolor i Nacka deltar i undersökningen som genomförs i början av året. Undersökningen genomförs inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA.

Barn per årsarbetare och andel personal med förskollärarutbildning

 • Statistiken visar förhållandena den 15 oktober och mäts årligen.
 • Antal barn avser antalet inskrivna barn på förskolan.
 • Antal årsarbetare avser antal anställda på förskolan som arbetar i barngrupp, omräknad till heltidstjänster.

Pedagogisk omsorg

Antal barn

Uppgiften om antalet barn i barngruppen hämtas från Nacka kommuns verksamhetssystem Nacka24 och uppdateras i oktober varje år.

Övriga uppgifter

Utbildningsnivå samt eventuell anställd personal, grupptillhörighet och profil har respektive anordnare av pedagogisk omsorg lämnat till utbildningsenheten.

Grundskola

Vad innebär "Information saknas"?

Om antalet svar är färre än sex eller om svarsfrekvensen är lägre än 50 procent i kundenkäten redovisas inget resultat och det står i stället Information saknas. Skolor som är nya och inte hunnit delta i kundenkäten har också texteb Information saknas.

Prov- och betygsresultat visas inte när antalet elever som uppgiften avser är färre än tio.

Elev- och föräldraenkät

Nacka kommun genomför varje år en elev- och föräldraenkät för att ta reda på vad elever och föräldrar tycker om skolornas verksamhet. Alla skolor i Nacka deltar i undersökningen som genomförs i början av året. Undersökningen genomförs inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA. Enkäten går till alla elever respektive föräldrar i utvalda årskurser.

Andel nöjda elever respektive föräldrar

På Jämföraren visas andelen elever i samtliga svarsgrupper som i den senaste enkäten svarat att de är nöjda med verksamheten i skolan. För de lägre årskurserna anges även motsvarande andel nöjda föräldrar. I årskurserna 6 och 8 fokuserar vi på elevernas synpunkter.

Nedan ser du vilka svarsgrupper som redovisas:

Svarsgrupp Skolor F-6 Skolor 6-9 
Föräldrar Förskoleklass samt årskurs 3 och 6 ---
Elever Årskurs 3 och 6 Årskurs 6 och 8

Andel elever som nått kravnivån i samtliga delprov i årskurs 3

Uppgiften visar hur stor andel av eleverna i årskurs 3 som klarat kravnivån i samtliga delprov i det nationella ämnesprovet. För varje ämne finns sex eller sju delprov. Andelen är beräknad i förhållande till det totala antalet elever i årskursen som deltagit i samtliga delprov.

Redovisningen för svenska omfattar även resultat i svenska som andraspråk. Uppgifterna samlas in och bearbetas av Nacka kommun.

För mer utförlig redovisning per delprov se Skolverkets SIRIS-databas.

Genomsnittligt betyg i årskurs 6

En genomsnittlig betygspoäng redovisas per skola. Betygen har räknats om med dessa värden:

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10

I den genomsnittliga betygspoängen har ämnena modersmål och hem- och konsumentkunskap inte räknats med eftersom inte alla elever läser dessa ämnen.

En del skolor ger blockbetyg i NO- och SO-ämnen, och dessa har då vägts efter hur många ämnen som ingår. Uppgifterna samlas in och bearbetas av Nacka kommun.

Meritvärde i årskurs 9

Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för 17 ämnen. Elevens betyg omvandlas till betygsvärdena på samma sätt som för årskurs 6.

Det högsta möjliga meritvärdet för elever som läst 17 ämnen är 340. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått lägst betyg E i minst ett ämne

Betygsuppgifter samlas in och bearbetas av Nacka kommun och kompletteras med uppgifter från Skolverkets SIRIS-databas.

Andel elever i årskurs 9 som uppfyllt betygskriterierna i alla ämnen

Andel elever som uppfyllt betygskriterierna i alla ämnen avser om eleven fått godkänt betyg (betyg A-E) i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg.

Andel legitimerade och behöriga lärare

Här anges andelen lärare, omräknat till heltidstjänster, som har lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat examensbevis (eller tidigare behöriga till statligt reglerade lärartjänster och personer som haft förordnande som behörig lärare).
Källa: Skolverkets SIRIS-databas

Legitimerade och behöriga lärare i grundskolan

När man räknar antal individer ses personen som behörig så fort villkoren uppfylls för ett ämne. Men omräknat till heltidstjänster räknar Skolverket bara med tjänsteomfattningen för ämnen där båda villkoren uppfylls. En lärare som bara har behörighet i svenska 1-3 men som även undervisar i engelska 4-6 räknas alltså bara som behörig i 0,25 heltidstjänst, se tabellen nedan.

Ämne Tjänsteomfattning
Svenska 1-3 25 procent
Engelska 4-6 75 procent

Andel lärare med lärarlegitimation för fritidshem

Andel lärare, omräknat till heltidstjänster, med lärarlegitimation för fritidshem. Uppgiften kommer från SCB:s statistik om fritidshem och avser förhållandena i oktober. Skolverket redovisar enbart statistiken på kommunnivå, men Nacka kommun har beställt redovisning per skola.

Verksamheter inom kultur

Sidan uppdaterades: