Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Förskolor och skolor i Nacka fortsätter visa hög kvalitet

Förskolor och skolor i Nacka fortsätter att ha hög kvalitet över lag. Kvalitetsanalysen för 2018 visar bland annat hög måluppfyllelse och positiv resultatutveckling för eleverna samt goda omdömen i viktiga avseenden från föräldrar, elever, externa observatörer och chefer.

Kvalitetsanalysen visar också på några områden att utveckla och också på åtgärder, utifrån utbildningsnämnden ansvarsområde. Exempelvis föreslås särskilda studier där kvalitetsanalysen definierat ett utvecklingsområde.

Vad innebär Kvalitetsanalysen?

Ett av utbildningsnämndens ansvarsområden är uppföljning och utvärdering av alla skolformer i Nacka från förskola till gymnasieskola, oavsett huvudman. Kvalitetsanalysen tas fram av utbildningsenheten som är den tjänstemannaorganisation som arbetar med att genomföra utbildningsnämndens uppdrag.

Till grund för bedömningen är förskolans och skolans nationella mål samt utbildningsnämndens mål och fokusområden. Kvalitetsanalysen visar på starka sidor, utvecklingsområden och utmaningar samt utbildningsenhetens förslag till olika aktiviteter och åtgärder som utbildningsnämnden och utbildningsenheten kan vidta för fortsatt kvalitetsutveckling.

Rapporten riktar sig till utbildningsnämnden, men är också viktig för andra ansvariga i kommunen, såsom kommunfullmäktige samt för Nackas förskolor och skolor och deras huvudmän. Rapporten ger också kommuninvånarna en samlad bild av kvaliteten i förskolor och skolor belägna i kommunen.

Kvalitetsanalysen 2018 i sammandrag

Nedan följer mycket korta sammandrag för varje skolform. Hela Kvalitetsanalysen kan du ladda ner och läsa här som pdf-dokument.

Förskola och pedagogisk omsorg

Föräldrar anser i hög grad att förskolan och pedagogisk omsorg är trygg och stimulerande för deras barn och att barnen har inflytande. Allra mest nöjda är föräldrarna med barn i pedagogisk omsorg.

De observationer som pedagoger från andra kommuner genomför inom VÅGA VISA-samarbetet, utbildningsenhetens tillsyn och insyn samt förskolechefernas egna bedömningar av verksamheten visar alla att den pedagogiska verksamheten i förskolan håller mycket god kvalitet.

Tillgången till utbildad personal är liksom tidigare en utmaning för många förskolor. Fler förskolor än förra året har dock minst 20 procent förskollärare.

Förskoleklass och grundskola

Elevresultaten i grundskolan fortsätter att vara mycket goda och Nackas nior tillhör de bästa i landet. Både när det gäller genomsnittlig betygsnivå som för andelen elever som får godkänt i alla ämnen när de går ut årskurs 9. Elevernas resultat utvecklas positivt under grundskoletiden, förutom i matematik som avviker från mönstret för andra ämnen.

Elevenkäten visar att eleverna i hög grad känner sig trygga och är nöjda med sin skola och sina lärare. Men de är mindre nöjda när det gäller stimulans och inflytande, särskilt i de högre årskurserna.

Studier under året visar att elevhälsoarbete och insatser för elever i störst behov av särskilt stöd i huvudsak fungerar väl.

Skolor som idag har få förstahandssökande behöver bli mer attraktiva och locka fler elever för att skolvalssystemet ska fortsätta att fungera väl framöver.

Fritidshem

Utbildningsenheten bedömer att fritidshemmen i hög utsträckning håller god kvalitet. En utmaning för skolorna framöver är att kunna möta det nya legitimationskravet för personalen då det råder stor brist på personal med sådan utbildning.

Gymnasieskola

Eleverna i gymnasieskolan har mycket goda resultat både när det gäller genomsnittlig betygsnivå och andelen elever som når gymnasieexamen inom tre år.

Eleverna känner sig i hög grad trygga, men alltför många tycker att undervisningen inte motiverar dem att lära mer eller att de kan påverka arbetssättet.


Andelen lärare med lärarlegitimation är hög på de flesta skolor, men tillgången till legitimerade lärare är problematisk i en del ämnen och kurser.

Särskola

Utbildningsenhetens analys av föräldrars och rektorernas bedömningar är att särskolans verksamhet fungerar väl. Tillgången till personal med specialkunskap är dock ett kritiskt område för att bibehålla och vidareutveckla kvaliteten.

Sidan uppdaterades: