Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Så här arbetar skolorna för ett drogfritt Nacka för unga

Utbildningsenheten har som i ett led i kommunens strategi för Ett drogfritt Nacka för unga frågat rektorer för högstadieskolor och gymnasieskolor i Nacka om deras arbete med svaren på Stockholmsenkäten. Här kan du läsa mer om hur skolorna arbetar med strategin.

Strategin Ett drogfritt Nacka för unga

Kommunfullmäktige i Nacka antog 2018 strategin Ett drogfritt Nacka för unga. Strategin anger mål och riktmärken för ett samhälle för unga som är fritt från alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Under hösten 2018 bildades styrgruppen för strategiarbetet, som för kommunstyrelsen ska svara för att hålla ihop arbetet och följa upp det på ett övergripande plan. I detta ingår att följa upp vilka resultat som nås inom all kommunalt finansierad verksamhet kopplat till strategin och utifrån dessa stimulera utvecklingen av arbetet. Det som särskilt ska följas upp och stimuleras är:

  • Nolltolerans mot narkotika, dopning och alkohol vad gäller barn och unga.
  • Minska tobaksbruk och förhindra att barn och unga börjar använda tobak.
  • Stöd och vård till dem som hamnat i missbruk eller beroende.

Strategin Ett drogfritt Nacka för unga gäller för alla verksamheter som verkar på kommunens uppdrag, såväl kommunala, privata som fristående. Alla berörda nämnder har utifrån sina respektive ansvar uppdraget att se till att strategin genomförs och följs upp.

Vad görs för att uppnå ett drogfritt Nacka?

Många aktiviteter genomförs inom kommunens olika processer och alla ska på olika sätt bidra till det drogförebyggande arbetet i kommunen. Kopplat till strategiarbetet finns en framarbetad matris/handlingsplan, där det inom varje nämnds ansvarsområde finns ett antal åtgärder och aktiviteter som särskilt ska följas upp, utvärderas och/eller stimuleras.

Strategiarbetet utgår på så sätt från åtgärder, aktiviteter och stimulans på bred front och medger samtidigt en anpassning av insatser för de olika lokala behoven till exempel i en av stadsdelarna eller i en eller flera skolor. Alla nämndaktiviteterna följs årligen upp och utvärderas i samband med kommunstyrelsens årsbokslut.

Uppföljning av Stockholmsenkäten

Under hösten 2020 kom även resultaten från genomförd undersökning om ungdomars hälsa baserad på ungdomarnas egna svar. I den så kallade Stockholmsenkäten har cirka 2 500 Nackaungdomar i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasieskolan besvarat ett antal frågor, bland annat om brott och utsatthet för brott, droger, tobak, alkohol, spel, skolarbetet, fritiden och föräldrarna. Denna enkätundersökning utgör en viktig del när nu 2020 års strategiarbete följs upp och utvärderas.

Utbildningsenheten har följt upp om och hur Nackas skolor har arbetat med Stockholmsenkäten. I en enkät tillfrågades högstadieskolorna och gymnasieskolorna om och hur de har arbetat med Stockholmsenkätens resultat. Svarsfrekvensen var 65 procent (26 rektorer tillfrågades och 17 har svarat).

Grundskolornas arbete med enkäten

De åtgärder som rektorerna uppger att de kommer att genomföra, eller har genomfört, är att resultaten tas upp i elevhälsoteam och kollegiet för vidare diskussioner. Elevhälsoteam, mentorer och lärare arbetar gemensamt med resultaten, dialog förs med föräldrar i skolråd, eleverna involveras utöver i ordinarie undervisning även i elev- och klassråd.

Gemensamt för skolorna, oavsett om de har arbetat specifikt med Stockholmsenkäten eller inte, är att de arbetar med ANDT-frågor i den ordinarie undervisningen. Elevhälsan och mentorer arbetar förebyggande och skolorna har ett samarbete med externa aktörer, till exempel de som nämnts ovan.

Gymnasieskolornas arbete med enkäten

Gemensamt för gymnasieskolorna är att samtliga skolor har en strategi för arbetet med enkätsvaren. Det som nämns är elevhälsans förebyggande arbete, att skolorna arbetat fram prioriterade utvecklingsområden tillsammans med elevrådet, genomgång och reflektion med elevkåren, genomgång av enkätresultaten på mentorstid med eleverna, fokus i arbetslagen på enkätens olika områden samt som underlag för förbättringar på central nivå.

Liksom grundskolorna arbetar gymnasieskolorna med förebyggande ANDT-arbete i den ordinarie undervisningen, på mentorstid, i elevhälsoarbetet och genom information och diskussion på olika sätt. Även externa aktörer som polisen och Mini-Maria är involverade i arbetet.

Sidan uppdaterades: