Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kvalitetsanalys 2020: Fortsatt god kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Kvalitetsanalysen för 2020 bedömer att kvaliteten generellt är fortsatt god inom samtliga skolformer som analysen omfattar. Trots coronapandemin har elevernas kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan förblivit höga eller till och med förbättrats, jämfört med år 2019.

I början på varje år tar utbildningsenheten fram en kvalitetsanalys av det föregående året. Kvalitetsanalysen är en samlad bedömning av kvaliteten för barnen och eleverna i Nackas kommunala och fristående förskolor och skolor.

Till grund för bedömningen av kvaliteten ligger förskolans och skolans nationella uppdrag och mål samt utbildningsnämndens mål och fokusområden med tillhörande indikatorer, som fastställs av kommunfullmäktige. Kvalitetsanalysen för 2020 presenterades för utbildningsnämnden på februarisammanträdet.

Samlad bild av 2020 - generellt god kvalitet

Inom samtliga skolformer som kvalitetsanalysen omfattar bedöms kvaliteten generellt vara fortsatt god. Det är den samlade bilden utifrån den information som finns tillgänglig från elevresultat, elevers och vårdnadshavares enkätsvar och utbildningsenhetens kvalitetssamtal med rektorer.

Trots att verksamheterna under större delen av år 2020 har behövt verka under de förutsättningar som Corona-pandemin skapat har elevernas kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan förblivit höga eller till och med förbättrats, jämfört med år 2019. Enligt rektorernas bedömning, i samband med kvalitetssamtalen hösten 2020, har pandemin sammantaget haft liten påverkan på elevernas måluppfyllelse. Störst har påverkan varit för eleverna i de första två åren i gymnasieskolan.

Men alla mål nås inte

Samtidigt som förskolor och skolor uppvisar generellt höga resultat och spridningen av resultaten skolor emellan är liten, är det liksom tidigare ett flertal av utbildningsnämndens mål för 2020 som inte uppnås, främst på skolsidan. Det beror främst på att elevenkäternas resultat inte uppnår de uppsatta målnivåerna. Det förekommer också låga resultat i olika avseenden vid enstaka enheter.

Kvalitetsanalysen innehåller därför också insatser under kommande år, där utbildningsnämnden genom utbildningsenheten kan stödja och stimulera fortsatt kvalitetsutveckling för att öka måluppfyllelsen. Resultatdialoger med rektorer, med fokus på de tidiga kunskapsresultaten i grundskolan, reflekterande samtal med förskole- och skolledningar för att följa upp låga resultat är exempel på insatser som tas upp.

Sidan uppdaterades: