Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Trots pandemi: Nackas elevresultat fortsatt höga

Läsåret 2020-2021 blev 95 procent av eleverna behöriga till gymnasiet. Liksom förra året är det en något högre andel pojkar än flickor som blir behöriga. Genomsnittsbetyget i årskurs 6 är oförändrat jämfört med förra året.

Trots att skolorna under hela läsåret 2020-2021 har arbetat med de förutsättningar som pandemin ger är resultaten fortsatt på hög nivå, om än något lägre i årskurs 9 jämfört med förra året. I Nacka uppnår 95 procent av eleverna behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Liksom förra året är det en något högre andel pojkar än flickor som blir behöriga. Flickorna har samtidigt försprånget när det gäller genomsnittligt meritvärde, där betygen i samtliga ämnen räknas samman. Den genomsnittliga betygsnivån i årskurs 6 är oförändrad jämfört med förra året. Flickorna uppnår i genomsnitt något högre betygspoäng än pojkarna även i årskurs 6.

Oförändrade betygsresultat i årskurs 6

Elevernas genomsnittliga betygspoäng i årskurs 6 vårterminen 2021 uppgår till 14,9. Det är samma resultat som förra året. Flickorna har i genomsnitt högre resultat än pojkarna – 15,4 jämfört med 14,4 betygspoäng. Resultatskillnaden mellan fristående och kommunala skolor i Nacka är marginell.

Resultaten i årskurs 9 är fortsatt på hög nivå men något lägre än föregående år

Andelen elever i Nacka som uppnår behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram är i år 94,9 procent, jämfört med 95,5 procent för ett år sedan. Det genomsnittliga meritvärdet är 267 meritvärdespoäng, jämfört med 273 året innan. Sammantaget är alltså dessa kunskapsresultat fortsatt mycket höga, även om det handlar om en minskning jämfört med föregående år.

Liksom förra året är pojkarna i genomsnitt i något högre utsträckning gymnasiebehöriga än flickorna; 95,2 procent jämfört med 94,7 procent. Samtidigt fortsätter flickorna att ha ett högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna; 277 jämfört med 257 meritvärdespoäng. Skillnaden i det senare fallet motsvarar godkänt i två ämnen mer, till flickornas fördel.

Gymnasiebehörigheten för eleverna i de fristående skolorna i Nacka uppgår i genomsnitt till 97,2 procent, vilket är en ökning jämfört med förra året. Motsvarande resultat i de kommunala skolorna är 93,8 procent – en minskning jämfört med förra året. Elevernas genomsnittliga meritvärde är något lägre jämfört med året innan i såväl de fristående skolorna som i de kommunala, men är ändå fortsatt på en hög nivå; 275 respektive 262 meritvärdespoäng.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du bland annat hittar fördjupande information och tabeller med resultat per skola.
Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: