Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev 2 2023

Aktuellt från överförmyndarenheten

Support till e-tjänsten

Från och med januari 2024 kommer det finnas en support till e-tjänsten, Provisum ställföreträdare, som kommer bemannas på kvällar och helger fram till att årsräkningen ska lämnas in. Supporten kan hjälpa dig att använda e-tjänsten och den svarar på frågor via telefon och e-post. Det kommer även gå att få ett teamsmöte med supporten om behov finns. Utöver detta kommer även handläggare på enheten att stötta er i användandet av e-tjänsten.

Gå gärna in i E-tjänsten och bekanta dig i god tid innan din årsräkning ska lämnas in. Stöter du på problem skicka ett mejl till Överförmyndarenheten. Länk till E-tjänsten Provisum Ställföreträdare - Provisum Ställföreträdare

Distansutbildning i e-tjänsten Provisum Ställföreträdare

Vi håller en utbildning på distans där Leo Kellerman Hedman går igenom hur du redovisar din årsräkning i E-tjänsten. Boka in följande datum i din kalender. Separat inbjudan med länk till utbildningen skickas ut i början av januari.

23/1

tisdag

Utbildning i årsräkning via Teams

17.00 - 19.00

Hjälp och stöd med din årsräkning – Drop In

Välkommen på Drop In för hjälp och stöd med din årsräkning som ska lämnas senast den 29 februari 2024. Vi håller öppet för dig vissa tider i januari och februari. Var ute i god tid med din årsräkning så vi hinner hjälpa dig om du fastnar.

Drop In hålls i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan du anmäler din ankomst till handläggaren i receptionens ankomstautomat i Nacka stadshus. Se tider nedan.

Datum

Dag

Handläggare

Tid

15/1

måndag

Mikael Svensson

15.00 - 16.30

24/1

onsdag

Sandra Knoll

15.00 - 16.30

5/2

måndag

Marie Sigurd Wahlgren

15.30 - 17.00

15/2

torsdag

Jonas Flodström

15.30 - 17.00

20/2

tisdag

Klara Andersson

15.30 - 17.00

28/2

onsdag

Leo Kellerman Hedman

15.30 – 17.00

Hitta till Nacka stadshus | Nacka kommun

Certifiering

Under året har Överförmyndarenheten arrangerat en serie med föreläsningar i syfte att ge er gode män/förvaltare ökade kunskaper i ert uppdrag samt ge er en möjlighet att få träffas och utbyta erfarenheter.

Om du är intresserad av att bli certifierad som god man/förvaltare, ska du ha deltagit på minst två av föreläsningarna och sedan göra ett kunskapstest. Kunskapstestet är för närvarande under konstruktion och beräknas vara klart i slutet av januari 2024. När kunskapstestet är klart kommer ett erbjudande gå ut till er för att bli certifierade gode män och förvaltare.

Överförmyndarenheten kommer även under 2024 arrangera en serie med föreläsningar. Har du något önskemål om ämne/föreläsare, vänligen hör av dig till oss på overformyndaren@nacka.se.

Rättsfall av intresse för gode män och förvaltare

Kammarrätten i Göteborg ang. förvaltares rätt att ta del av medicinskt underlag för huvudmannen, mål nr 4989-23

En socialnämnd avslog förvaltarens begäran om att ta del av medicinsk utredning avseende huvudmannen. Till grund för beslutet anförde nämnden bland annat att huvudmannen inte samtyckte till att uppgifterna lämnades ut till förvaltaren. Kammarrätten ändrade socialnämndens beslut efter överklagan från förvaltaren och bedömde att en förvaltare har rätt att ta del av medicinskt underlag avseende sin huvudman, även om denne inte lämnar samtycke, i de fall där förvaltaren behöver uppgiften för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Svea hovrätt ang. att enskild agerat klandervärt när kontokort och kod lämnades till hemtjänstpersonal, mål nr 2022-T 7667

En man lämnande ut sitt kontokort med kod till hemtjänstpersonal för att få hjälp med inköp av matvaror. I samband med detta gjordes kontantuttag och köp om nära 800 000 kronor med kortet. Mannen begärde att banken skulle ersätta honom för den skada han lidit. Svea hovrätt ansåg dock att mannen agerat särskild klandervärt när han lämnade ut kort och kod till hemtjänstpersonalen eftersom han borde ha insett att det därigenom fanns risk för obehöriga transaktioner. Mannen fick ingen ersättning från banken.

Överförmyndarnämnden bedömer att samma resonemang sannolikt skulle föras om god man eller förvaltare lämnar ut huvudmannens kort och kod till exempelvis hemtjänst- eller boendepersonal. Eftersom banken därför inte kommer att behöva ersätta eventuell skada kan huvudmannen istället kräva ersättning från ställföreträdaren. Nämnden påminner därför om att mycket stor försiktighet ska iakttas om ett kort tillhörande huvudmannen lämnas till utomstående. Istället bör andra alternativ övervägas, exempelvis att kontanter lämnas eller att ett särskilt kort med begränsat tillgodohavande lämnas ut.

Hovrätten för Västra Sverige ang. huvudman som inte samtycker till att betala arvode till god man, mål nr 2023-Ä 5624

En huvudman vägrade betala beslutat arvode till sin gode man. Överförmyndarnämnden ansökte därför om att godmanskapet skulle upphöra med hänvisning till att huvudmannen inte längre samtycker till att ha god man. Hovrätten gjorde dock en annan bedömning och anförde att huvudmannen meddelat att han har behov av god man och att han samtycker till den hjälp han får. I domstolens mening är det inte tillräckligt att huvudmannen inte är villig att betala arvode till den gode mannen för att samtycke ska anses saknas.

Är du intresserad av ett nytt uppdrag?

Om du är intresserad av att åta dig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till Överförmyndarenheten. Det finns alltid huvudmän som är i behov av hjälp av en god man. Du behövs!

Överförmyndarenhetens kontaktuppgifter

E-post: overformyndaren@nacka.se

Din e-post registreras om den kan hänföras till ett pågående ärende eller kan generera att ett nytt ärende ska öppnas eller annars är av betydelse. Vi återkopplar på din e-post samma dag eller senast nästkommande dag om det finns en fråga.

Telefon direkt till enheten: 08-718 92 12. Telefonen bemannas måndag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredagar kl. 10.00-12.00.

Telefon till Nacka kommuns kontaktcenter: 08-718 80 00

Vill du träffa någon handläggare, vänligen kontakta Överförmyndarenheten i förväg för att boka en tid. Dock kan de flesta frågor lösas på telefon eller e-post.

Information om ditt uppdrag, e-tjänster och blanketter hittar du på vår hemsida:

www.nacka.se/godman

Sidan uppdaterades: