Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jarlabergsvägen

Som ett led i att Centrala Nacka utvecklas till en varierad stadsmiljö får området kring Jarlabergsvägen ett levande centrum med mer service, ett bättre torg, mer grönska och fler bostäder. Härifrån ligger den kommande tunnelbanan bara en kort promenad bort.

Ola Larsson

Ola Larsson

Byggprojektledare

Sara Andersson

Sara Andersson

Projektledare

Status och handlingar

Jarlabergsvägen får fler träd och blir tryggare för gående och cyklister. Torget får mer grönska, sittplatser och cykelparkering. Fyra nya punkthus, sammanhängande i bottenvåningen, med 110 bostäder, plats för verksamheter och med parkeringsgarage, byggs i en solfjäderform längs med Jarlabergsvägen. Härifrån ligger den kommande tunnelbanan bara en kort promenad bort.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • På grund av inbromsningen på bostadsmarknaden kan exploatören inte säga när en byggnation av bostadshusen kan starta.
  • Jarlabergsvägen ska byggas om till en ny stadsgata av Nacka kommun. Ombyggnaden av Jarlabergsvägen ska ske efter att ombyggnaden av korsningen Enspännarvägen/Jarlabergsvägen är klar för att minimera störningar i kollektivtrafiken. Preliminär tidplan är att ombyggnation av Jarlabergsvägen kan starta i slutet av 2024.
  • Den 7 december 2021 tog kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott upp ett förslag på utbyggnads-PM, som beskriver utbyggnad av gator, torg och på kvartersmark, samt förslag på budget för stadsbyggnadsprojektet Jarlabergsvägen. Kommunfullmäktige antog budget för utbyggnad 31 januari 2022. Läs handlingarna här.
  • Detaljplanen vann laga kraft den 23 juni 2020. Lagakrafthandlingarna är publicerade under status och handlingar.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen i mars 2019. Beslutet överklagades och Mark- och miljööverdomstolen meddelande inte prövningstillstånd.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Planförslaget möjliggör för service och cirka 110 nya bostäder i fyra nya
punkthus i 8-9 våningar med den översta våningen indragen. Husen sammankopplas med en sockelvåningsbyggnad mellan husen, med lokaler och entréer utmed Jarlabergsvägen. Mötesplatser såsom torg förstärks inom området och Jarlabergsvägen omvandlas till en mer levande stadsgata.

Samråd om planförslaget hölls under tiden 3 november - 6 december 2016. Ett reviderat förslag var utställt för granskning under tiden 7 mars - 4 april 2018.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: