Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Grand Hotell i Saltsjöbaden

Grand Hotell Saltsjöbaden

Grand Hotell Saltsjöbaden är ett anrikt och välkänt hotell i Saltsjöbaden. Det är också en ikonisk byggnad och historisk plats. Fastighetsägaren vill möjliggöra för en utveckling av området. En ombyggnad och upprustning av den befintliga verksamheten planeras. Möjligheter att uppföra två nya flerbostadshus på vardera sida om hotellet ska prövas.

Status och handlingar

  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Laga kraft
  • Förberedelser för utbyggnad
  • Utbyggnad

Vilandeförklarat

Planarbetet är tillsvidare vilandeförklarat av fastighetsägaren.

Vad händer nu och i nästa steg?

Nya flerbostadshus

Planarbetet syftar till att göra det möjligt att uppföra två nya flerbostadshus på vardera sida om Grand Hotell i Saltsjöbaden samt att utveckla och rusta upp den befintliga verksamheten (Grand Hotell).

Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården varför stor hänsyn ska tas till områdets kulturmiljö och landskapsbild. Hotellbyggnaden och dess närområde har höga kulturmiljövärden vilka behöver tas tillvara enligt PBL.

Det första steget som nu tas är att upprätta ett antikvariskt underlagsmaterial och göra en platsanalys av hotellet och hotellområdet. Avsikten är att med utgångspunkt från det antikvariska underlagsmaterialet ska gestaltning av flerbostadshusen, ombyggnad och upprustning av hotellet ta form.

Vad gäller förslaget att komplettera hotellverksamheten med nya bostäder så har utgångspunkten varit att det finns outnyttjad byggrätt på den nordöstra sidan om hotellet. Hotellet föreslås ges två nya fristående flygelbyggnader, där den ena ersätter tillbyggnaden i sydväst som är tänkt att rivas, och den andra placeras på den plats där en ännu outnyttjad byggrätt för en flygelbyggnad finns i gällande detaljplan.

Fastighetsägaren avser även att rusta upp, renovera Grand Hotell samt utveckla hotellverksamheten. Förslaget är att bygga en ny spa- och restaurangdel under parken som vänder sig mot vattnet. På den nya byggnadens tak, som bildar hotellets gårdsplan, planeras en parkmiljö.

Nålsymbolen står i projektområdet. Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: