Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Jaktvarvet

Jaktvarvet ligger på Solsidan i Saltsjöbaden och har ett sjönära läge. På tomten finns idag ett båtvarv som ska avvecklas. Här planeras för ca 26 nya bostäder i form av parhus/radhus. Vid utvecklingen kommer stor hänsyn att tas till den befintliga bebyggelsen av kulturmiljöskäl.

Sara Hagelin

Sara Hagelin

Projektledare

Terese Karlqvist

Terese Karlqvist

planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Projektet är vilandeförklarat.

I dagsläget finns därför ingen aktuell tidsplan för projektet. En sammanfattning av de synpunkter från allmänheten som inkom under samrådet samt svar på några av de återkommande frågorna finns att läsa här nedan.

Samrådssynpunkter_sammanfattning.pdf
Frågor och svar.pdf

Samråd avslutat

  • Tack för alla inkomna synpunkter! Synpunkterna från samrådet har redovisats i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, se Protokollsutdrag.pdf
  • Alla synpunkter kommer bemötas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen utgör en av planhandlingarna i det fortsatta planarbetet. Den publiceras på denna sida vid nästa skede av planprocessen, samråd 2. I nuläget finns det ingen aktuell tidplan.
  • Samrådshandlingarna finns fortfarande att läsa här till höger under STATUS och HANDLINGAR

Samrådstid

Under tiden 16 juni 2022 till och med 15 september 2022 fanns planförslaget tillgängligt för samråd.

Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall och på biblioteken i Saltsjöbaden centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Ett öppet hus hölls på varvsfastigheten på Jaktvarvsvägen 5, den 1 september 2022. Kommunen representerades av tjänstepersoner med olika kompetenser. Representanter från fastighetsägare Genova fanns tillgängliga för frågor kopplade till deras ansvarsområden.

PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL

Projektets syfte är att möjliggöra en ny småskalig bostadsbebyggelse i södra Saltsjöbaden. Syftet är även att pröva om planområdet ska utökas på omgivande mark och även gå ut i vattnet för att möjliggöra bryggor. Projektet har bäring på Nacka kommuns stadsbygggnadsstrategi att planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.

Projektets mål är att:

• Möjliggöra byggrätter i gles blandad bebyggelse.
• Säkerställa god infrastruktur till och inom området.
• Förbättra tillgängligheten till och inom grön- och vattenområden.
• Genomföra projektet med ekonomi i balans

Kommunstyrelsen antog start-PM för Jaktvarvet den 30 mars 2020. Start-PM finns att läsa under startskede i status och handlingar. Här kan du läsa protokollsutdraget (PDF-dokument, 1,1 MB)

Jaktvarvet kartbild april2020.png

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: