Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Två vägbroar går över Skurusundet (den nya Skurubron och den gamla renoverade Skurubron).

Ny Skurubro

En ny Skurubro över Skurusundet har blivit verklighet. I mitten av juli 2023 öppnade Skurubron för trafik i båda riktningarna. Under hösten 2023 startade Trafikverket renoveringen och ombyggnaden av den gamla Skurubron som beräknas bli klart 2025.

Profilbild saknas

Trafikverkets kontaktcenter

0771-921 921

Aktuellt:

Händer i närtid

Vad händer i projekt nya Skurubron? Håll dig uppdaterad på Trafikverkets webbplats:
Projekt nya Skurubron

Trafikmätning klar på gamla och nya Skurubron

Den senaste trafikmätningen för både den gamla och nya Skurubron är nu slutförd. Under en period på 7 dagar i september, före avgiftens tillämpning på den nya bron, och likaså under 7 dagar i november, genomförde Nacka kommun sina mätningar. Resultaten visar på en samstämmig bild mellan Nacka kommun och Trafikverket för gamla Skurubron. Trafikverket genomförde mätningar under 14 dagar före och cirka en månad efter avgiftens införande.

— Resultaten visar att antalet fordon på den gamla bron har ökat med lite mer än en fördubbling. Nacka kommuns mätningar före avgiftens införande visar ett genomsnitt på 4923 fordon per dygn, jämfört med 11 218 fordon per dygn efter avgiftens införande säger Ulrika Haij, enhetschef på Trafikenheten

Trafikverkets mätningar

Trafikverkets mätningar på nya Skurubron visar att 10%, 6 200 fordon, av de som tidigare körde på nya bron innan avgiften nu valt att i stället köra över gamla Skurubron. Samtidigt fortsätter 53 900 fordon per dygn att köra på nya bron. Nacka kommun har endast mätningar på gamla Skurubron.

Läs mer på Trafikverktets webbplats

Första betalningsavierna skickas ut från Transportstyrelsen

I dagarna får alla som kört över Nya Skurubron sin första betalningsavi för broavgiften som infördes den 1 oktober. Transportstyrelsen har registrerat 1 489 210 avgiftsbelagda passager under den första månaden, fördelat på 170 016 fordon.

Läs mer om broavgiften och hur du betalar på Transportstyrelsens webbplats.

Här kan du följa statistik på avgiftsbelagda passager månadsvis.

Broavgift på Skurubron från söndag den 1 oktober

Den 1 oktober infördes en broavgift på 4 kronor per passage på den nya Skurubron i Nacka. Avgiften betalas via Transportstyrelsen. Läs mer på Trafikverkets webbplats

Skurubron öppnar för trafik i båda riktningarna

Sommarnyhet för dig som reser över Skurusundet. Natten till den 14 juli planerar Trafikverket att öppna Skurubron västerut. Därmed är bron öppen för trafik i båda riktningarna. I juni öppnades bron i östlig riktning. Broarna får också namnen Skurubron och Gamla Skurubron.
För mer information, se Trafikverkets webbplats: Skurubron öppnar för trafik i båda riktningarna

Nu har Skurubron öppnat för trafik i östlig riktning

I natt öppnade den nya Skurubron för trafik i östlig riktning. Bron öppnar i två etapper och detta är den första. Den västra riktningen öppnar under sommaren. Den nya bron skapar en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet.
För mer information, se Trafikverkets webbplats: Nu har Skurubron öppnat för trafik i östlig riktning

Den nya Skurubron öppnar i etapper

En helt ny bro över Skurusundet har blivit verklighet. I sommar öppnar Trafikverket den nya Skurubron etappvis. Detta sker genom trafikomläggningar, allt eftersom bron blir färdig. Under augusti kommer den öppna för trafik i båda riktningar.
För mer information, se Trafikverkets webbplats: Den nya Skurubron öppnar i etapper

Se Trafikverkets nya bilder - så blir den nya gång- och cykelbron över Skurusundet.

Det är några år kvar innan du kan gå och cykla utan biltrafik på en av de gamla broarna över Skurusundet. Men nu kan Trafikverket visa nya illustrationer av hur bron kommer att se ut och hur vi anpassat utformningen.
För mer information, se Trafikverkets webbplats: Så blir den nya gång- och cykelbron

Skurubroarna har fått sina namn

Namnen på broarna blir Skurubron och Gamla Skurubron, detta efter att Trafikverket skickat ut namnförslag på remiss. När Skurusundet får två broar är det viktigt att broarna kan skiljas åt med olika namn, bland annat av säkerhetsskäl. Samtidigt är det viktigt att bevara befintligt namn, att värna om den kulturhistoriska förståelsen för platsen och gamla brons historia.
För mer information, se Trafikverkets webbplats: Skurubroarna har fått sina namn

Hur går det till att bygga nya Skurubron?

Se den syntolkade filmen som visar hur det går till att bygga nya Skurubron.
Så här bygger Trafikverket nya Skurubron

Vad händer i nästa steg?

  • Den nya Skurubron öppnade för trafik sommaren 2023. Nu pågår renoveringen och ombyggnaden av den Gamla Skurubron. Hela projektet beräknas bli klart 2025.
    För mer information, se Trafikverkets webbplats: Den Gamla Skurubron

Läs mer om projektet på Trafikverkets webbplats:
Trafikverkets projektsida om Skurubron

Ansvar för projektet

Trafikverket ansvarar för den nuvarande Skurubron och bygget av den nya Skurubron. Nacka kommun ansvarar för det lokala vägnätet i anslutning till båda broarna. Projektet genomförs i nära samarbete mellan Trafikverket och Nacka kommun.

För information och frågor hänvisar vi till trafikverkets webbplats.
trafikverket.se

Avtal och yttranden

Bakgrund: En ny Skurubro - långsiktig lösning för Nacka och Värmdö

En ny Skurubro ses som en långsiktig lösning för att kunna nå ökad kapacitet för trafiken till och från det starkt växande Nacka och Värmdö. Den nya bron ska få motorvägsstandard med utökade körfält högre hastighet än den nuvarande.

Den nuvarande Skurubron och dess påfarter har idag låg standard och konsekvenserna blir stora vid en eventuell händelse som gör att trafiken över bron måste stoppas.

Väg 222, Värmdöleden, är den huvudsakliga förbindelsen mellan Stockholm, Nacka och Värmdö. Den har motorvägsstandard förutom över nuvarande Skurubro. Nuvarande Skurubron är den enda förbindelsen för all trafik – fordon, gång och cykel och kollektivtrafik som uteslutande består av bussar. Dessa komponenter tillsammans med att Nacka och Värmdö växer innebär att bron når sitt kapacitetstak inom en snar framtid. Dessutom är bron gammal och behöver kontinuerlig renovering.

Den mest akuta trafiklösningen på nuvarande Skurubro har varit att få till en ny påfartsramp vid Björknäs. Den blev klar 2014 och trafiken flyter på bra där, tack vare rampen.

Vad händer med den Skurubro som finns idag?

När den nya Skurubron är på plats kommer den Skurubro som finns idag att byggas om. Den brohalva som idag leder mot Stockholm blir ett separat gång- och cykelstråk över sundet och den andra brohalvan blir till för lokaltrafiken över Skurusundet.

När Trafikverket har byggt om och renoverat den Skurubro som finns idag lämnar de över den till kommunen som kommer att förvalta och ansvara för den.

Sidan uppdaterades: