Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ormingehus, ändring

Planområdet berör del av fastigheterna Orminge 46:1 och 46:2, och ligger i norra delen av Orminge centrum som är lokalt centrum i kommundelen Boo. Fastigheterna gränsar till Edövägen med nära anslutning till Centrumhuset. Syftet med detaljplanen är att utöka ytor för garage och ändra användning från allmän plats till kvartersmark för torgytan och två trappor mellan Röda längan och Ormingehus för att skapa en mer samlad parkeringslösning inom Orminge centrum.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 25 januari 2023, § 8 antagit detaljplanen, Protokollsutdrag.pdf
  • Tillkännagivandet om justerat protokoll har den 31 januari 2023 anslagits på kommunens anslagstavla.
  • Antagandehandlingar finns att läsa till höger under STATUS och HANDLINGAR

Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka ytor för garage och ändra användning från allmän plats till kvartersmark för torgytan och två trappor mellan Röda längan och Ormingehus för att skapa en mer samlad parkeringslösning inom Orminge centrum. Syftet är vidare att göra det möjligt att anlägga padelbanor i anslutning till Ormingehus i planområdets norra del. Allmänhetens passage förbi torgytan, som i gällande plan är allmän plats, ska genom ändringen säkras.

Granskningstid

Under tiden 11 november 2022 till och med 1 december 2022 fanns planförslaget utställt för granskning. Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall och på biblioteket i Orminge centrum.

Samråd

Beslut om att ställa ut förslaget på samråd fattades av planchefen på delegation den 29 april 2022. Samrådstiden varade mellan den 4 maj och 30 maj 2022.

Sidan uppdaterades: