Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skutvikens varv

Kommunen arbetar för att Skutvikens varv, nära Skogsö i Saltsjöbaden, ska kunna rustas upp och byggas ut. Att sanera mark och sjöbotten är en viktig del av projektet, liksom att utveckla varvsverksamheten och skapa goda möjligheter för Nackas båtliv.

Lars Hedrén

Lars Hedrén

Entreprenadingenjör

Vad händer nu och i nästa steg?

Mark- och miljödomstolen har givit Nacka kommun tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och bibehålla fyra flytbryggor, brygga, kaj och ramp, samt att utföra muddring, schaktning, utfyllnad, sprängning och pålning för anläggningarna. Domen har överklagats. Mark- och miljööverdomstolen (den högsta instansen) har inte givit prövningstillstånd, men detta beslut kan fortfarande överklagas.

Arbeten i vattnet inväntar pågående förhandlingar mellan kommunen och arrendatorn samt den överklagade miljödomen.

Ett varv med historia

Vid Skutviken har ett småbåtsvarv funnits sedan 1930-talet. Varvet hette tidigare Stäkets varv. Verksamhetens omfattning är idag mindre än den var för några decennier sedan.

Stockholms båtsnickeri, som driver varvet idag, är inriktat på klassiskt träbåtssnickeri. De vill utvidga sin verksamhet. Samtidigt anser kommunen att det finns behov av att rusta upp området samt sanera mark och vatten. En upprustning gör också att kulturmiljön, med äldre arbetsbodar vid vattnet, kan renoveras och bevaras och att området kan göras mer öppet för allmänheten.Undersökningar visar att både marken i varvsområdet och havsbottnen närmast utifrån behöver saneras. Det görs genom ett kommunalt projekt, som också innebär att anläggningarna rustas så att en modern verksamhet kan bedrivas. Vägen till varvet ska förbättras, kommunalt vatten och avlopp läggas ned i vägen och området fyllas upp och iordningställas. Arbetsbodarna och deras inventarier ska bevaras.

Markundersökning.pdf (PDF-dokument, 14,4 MB)

Projektets mål: plats för träbåtssnickeri och båtförvaring

När området har rustats upp ska det gå att driva ett varv där träbåtar kan byggas och repareras. Vintertid ska cirka 100 båtar kunna förvaras i båthus, medan det sommartid ska finnas plats för upp till 200 båtar i vattnet. (Tidigare har cirka 100 båtar haft kajplats i Skutviken.)

Det utökade antalet båtplatser innebär att flera bryggor behövs. För att en hamnplan med kaj ska kunna anläggas krävs att ett vattenområde fylls ut. I projektet ingår också att anlägga en ramp för sjösättning och upptagning av båtar. Bottendjupet ska, enligt den ansökan om vattenverksamhet som kommunen utarbetat, vara cirka 3 meter under medelvattenstånd kring rampen för att av- och påmastning av segelbåtar ska kunna utföras. För att åstadkomma det behöver man även muddra.

Marken ägs av kommunen och ingår i Skogsö naturreservat. Enligt föreskrifterna för reservatet får muddring inte förekomma. Dock är tillbyggnaden av varvet undantagen från föreskrifterna.

När upprustningen är färdig är avsikten att varvsområdet ska upplåtas med tomträtt till Stockholms båtsnickeri, som sedan bygger de nya båthallarna och genomför arbeten för att kunna använda fastigheten.

Kommunen beskostar främst saneringsarbetena. Initialt bekostar kommunen även investeringar såsom, schaktning och fyllning, förbättring av vägen och va-arbeten. Dessa kostnader ska dock båtsnickeriet senare stå för genom årlig tomträttsavgäld till kommunen.

Skeden i processen

Ansökan om vattenverksamhet

På grund av de arbeten i vattnet kommunen vill utföra, främst muddring och utfyllnad, krävs tillstånd för vattenverksamhet enligt regler i miljöbalken. I arbetet med ansökan ingick samråd med boende i närområdet.

Den 27 februari 2014 kom mark- och miljödomstolens domslut, som ger kommunen rätt att utföra de arbeten man ansökt om.
Teknisk beskrivning.pdf (PDF-dokument, 1,9 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf (PDF-dokument, 1,8 MB)

Miljödomen har sedan överklagats. För att ärendet ska tas upp i den högsta instansen, mark- och miljööverdomstolen, krävs prövningstillstånd. Domstolen beslutade den 3 juli 2014 att inte bevilja prövningstillstånd. Detta beslut kan dock fortfarande överklagas.

Projektstart

I fullmäktiges beslut om kommunala investeringar den 20 juni 2011 ingick att påbörja arbete för att utveckla varvsverksamheten vid Skutviken. 3 miljoner kr sattes av.

Strandskyddsdispens

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 september 2012 om strandskyddsdispens för att möjliggöra arbetena.

Dispens från reservatsföreskrifter

Ett ärende om dispens från reservatsföreskrifter behandlades i naturreservatesnämnden den 23 oktober 2012. Nämnden beslutade att någon sådan dispens inte behövs eftersom tillbyggnaden av varvet är undantaget från föreskrifterna.

Investeringsbeslut

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013 om investeringar för projektet. Beslutet ingick i ett samlat ärende om investeringar.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: