Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tattby station

Stations- och spårområdet vid Tattby station behöver utökas för att möjliggöra tågmöten och därigenom möjlighet till ökad turtäthet på Saltsjöbanan. Detta ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i Region Stockholms regi.

Karin Stadig

Karin Stadig

Kommunens projektledare

Anine Rondén

Anine Rondén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget är utställt för granskning under tiden 4 mars - 1 april 2020.
  • Detaljplanen tas fram parallellt med järnvägsplan för Mötesstation Tattby. Järnvägsplanen tas fram av Trafikförvaltningen (Region Stockholm).

  • Planhandlingarna finns att läsa under status och handlingar.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Tattby station. Planförslaget syftar till att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station till en dubbelspårsanläggning samt säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden. Detaljplanen omfattar ett cirka 12 800 kvadratmeter stort område vid Tattby station.

Planförslaget innebär att stationsområdet flyttas cirka 100 meter västerut och utvidgas för att rymma två spår med plattform söder respektive norr om spåren. Söder om spåren, där befintlig väntkur finns, föreslås en teknikbyggnad. Den befintliga plankorsningen för gång- och cykeltrafik kommer att finnas kvar. Ramper med tillgänglig lutning kommer att finnas till perrongerna. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen tas fram parallellt med järnvägsplan för Mötesstation Tattby. Järnvägsplanen tas fram av Trafikförvaltningen (Region Stockholm).

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 4 mars 2020 till och med 1 april 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns under status och handlingar på denna sida.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Saltsjöbadens centrum, Fisksätra centrum samt Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anine Rondén
telefon: 08-718 94 43
e-post: anine.ronden@nacka.se

Järnvägsplanen för Tattby station ställs ut för granskning under samma period som detaljplanen, och finns tillgänglig på samma platser som detaljplanen.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/717-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2014/717-214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 1 april 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Startskede

Projektet startade den 11 november 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu.

Detaljplan

Tjänstemän i kommunen har tagit fram ett första förslag till detaljplan.

Syftet med planläggningen är att utöka spår- och stationsområdet för Saltsjöbanan vid Tattby station. Detaljplanen är en del i upprustningen av hela Saltsjöbanan som genomförs av Trafiknämnden Region Stockholm (Stockholms läns landsting). Saltsjöbanan rustas upp för att möjliggöra för utökad turtäthet. I dagsläget är det 20-minuterstrafik till de flesta stationerna.

Ombyggnad av passagen för gång- och cykeltrafik över spåren ska utredas under planarbetet. Även lutningar på befintlig gång- och cykelväg under spåret ska utredas. Behovet av utökning av infartsparkeringsplatser samt avlämningsplatser för skolan ska utredas samt lägen för kompletterande cykelparkeringar ska identifieras.

Nacka kommun ser utvecklingen av Saltsjöbanan som ett viktigt inslag för att kunna utveckla och säkerställa översiktsplanens strategier om ett effektivt och klimatanpassat transportsystem och en utveckling av de lokala centrumen.

Enligt landstingets budget från juni 2015 sköts investeringarna för nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby upp. 2018 tog landstinget ett nytt beslut, som ledde till att planarbetet återupptogs.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.