Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Tattby station

Stations- och spårområdet vid Tattby station behöver utökas för att möjliggöra tågmöten och därigenom möjlighet till ökad turtäthet på Saltsjöbanan. Detta ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i Region Stockholms regi.

Profilbild saknas

Karin Stadig

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Anna Ellare

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget är ute på samråd 13 mars till 10 april 2019.
  • Planhandlingar finns under STATUS OCH HANDLINGAR.
  • Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter här nedan.

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Tattby station. Planförslaget syftar till att möjliggöra en ombyggnad av Tattby station till en mötesstation samt säkerställa befintlig parkering och befintliga naturvärden. Detaljplanen omfattar ett cirka 13 300 kvadratmeter stort område vid Tattby station.

Planförslaget innebär att stationsområdet flyttas cirka 100 meter västerut och utvidgas för att rymma två spår med plattform söder respektive norr om spåren. I anslutning till den norra plattformen föreslås en teknikbyggnad. Den befintliga plankorsningen för gång- och cykeltrafik kommer att stängas. Angöring till stationen och passage till skolan kommer ske via den befintliga gången under spåren. Ramper med tillgänglig lutning kommer att finnas till perrongerna.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen tas fram parallellt med järnvägsplan för Mötesstation Tattby. Järnvägsplanen tas fram av trafikförvaltningen Region Stockholm (Stockholms läns landsting).

Samråd

Planchefen har den 7 mars 2019 beslutat att sända rubricerat planförslag på samråd. (PDF-dokument, 89 kB)

Under samrådstiden 13 mars till 10 april 2019 kommer förslaget att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Nacka Forum och Saltsjöbadens centrum, under bibliotekens öppettider.
Planhandlingarna finns också här på webben under status och handlingar.

Välkomna till öppet hus

Förslaget kommer att presenteras vid ett öppet hus i Samskolans matsal, Samskolevägen 1, Saltsjöbaden, den 20 mars 2019 klockan 16:00 – 19:00. På mötet kommer medarbetare från Nacka kommun att finnas på plats och besvara olika typer av frågor. Till Samskolan tar man sig lämpligast med Saltsjöbanan till Tattby station och därefter promenad till Samskolan som ligger direkt intill.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt senast den 10 april 2019 till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2014/717-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2014/717-214
131 81 Nacka

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till:

Planarkitekt Anna Ellare, telefon 08-718 98 80, e-post anna.ellare@nacka.se
Planarkitekt Per Jacobsson, telefon 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@nacka.se

Planarbetets bedrivande

Om normalt planförfarande: Kommunens bedömning är att normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) enligt dess lydelse före 1 januari 2015, kan tillämpas eftersom planförslaget:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Startskede

Projektet startade den 11 november 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu.

Detaljplan

Tjänstemän i kommunen har tagit fram ett första förslag till detaljplan.

Syftet med planläggningen är att utöka spår- och stationsområdet för Saltsjöbanan vid Tattby station. Detaljplanen är en del i upprustningen av hela Saltsjöbanan som genomförs av Trafiknämnden Region Stockholm (Stockholms läns landsting). Saltsjöbanan rustas upp för att möjliggöra för utökad turtäthet. I dagsläget är det 20-minuterstrafik till de flesta stationerna.

Ombyggnad av passagen för gång- och cykeltrafik över spåren ska utredas under planarbetet. Även lutningar på befintlig gång- och cykelväg under spåret ska utredas. Behovet av utökning av infartsparkeringsplatser samt avlämningsplatser för skolan ska utredas samt lägen för kompletterande cykelparkeringar ska identifieras.

Nacka kommun ser utvecklingen av Saltsjöbanan som ett viktigt inslag för att kunna utveckla och säkerställa översiktsplanens strategier om ett effektivt och klimatanpassat transportsystem och en utveckling av de lokala centrumen.

Enligt landstingets budget från juni 2015 sköts investeringarna för nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby upp. 2018 tog landstinget ett nytt beslut, som ledde till att planarbetet återupptogs.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.